вторник, 15 ноября 2016 г.

Погорєла Т.М.

Застосування комп'ютерних технологій  для активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

Погорєла Тетяна Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області

Анотація. Інноваційні педагогічні технології стають типовим явищем освітянської практики, а готовність до їх застосування - вимогою до усіх педагогів. Актуальність цього питання обумовлюється змістом сучасної реформи загальноосвітньої школи. 
Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу, активізації пізнавальної діяльності на уроках. Інформаційні технології на уроках в початковій школі не просте випробування і для вчителя. По-перше, воно вимагає певного рівня обізнаності педагога в можливостях комп’ютера. Активна індивідуальна робота учнів вимагає від педагога значної уваги і організованості з контролю за результатами такої діяльності та відповідної організації навчального процесу. 
Сьогоденні умови розвитку засобів навчання сучасної шкільної освіти зумовлюються зростаючими інтеграційними процесами, домінантними складовими яких є інформаційно-комп’ютерні. Широке застосування інформаційно-комп’ютерних технологій здатне різко підвищити ефективність активних методів навчання для всіх форм організації навчального процесу. Сучасне навчання, яким воно має бути? Про це читаємо, міркуємо, дискутуємо. Обираємо нові прийоми, методи, технології. Та при цьому пам’ятаємо, що основною формою навчання з часів Я.Коменського залишається урок, зміст якого диктує час. Переконана, що ми живемо в такому світі, в якому інформаційний потік постійно зростає, а час наче ущільнюється.
До школи приходять нові покоління дітей, які живуть в інформаційному, динамічному, емоційно напруженому середовищі. Неможливо уявити собі сучасну успішну людину, яка б не володіла комп’ютером. Школа має готувати майбутнє покоління відповідно до вимог часу. Інформаційні технології стають потужним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі. Застосування комп’ютерних технологій не лише допомагає уникнути в процесі навчання буденності, допомагає унаочнити нові поняття, підтримує інтерес до навчання, але й завжди носить творчий характер як для вчителя, так і для учнів.
Якщо говорити про початкову школу, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес є доцільним і перспективним.
Сучасне інформаційне суспільство ставить перед початковою школою завдання підготовки учнів, здатних:
 гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях;
· самостійно критично мислити;
· грамотно працювати з інформацією;
· бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах;
· самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня.
З огляду на це твердження, інформаційні технології стають потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури.
Найбільш ефективними засобами залучення дитини в процес творчості на уроці є:
ü ігрова діяльність;
ü створення позитивних емоційних ситуацій;
ü робота в парах;
ü проблемне навчання.
Процес навчання молодших школярів з використанням ІКТ дозволяє педагогу-практику:
ü робити навчання цікавим за рахунок новизни й незвичайності такої форми роботи для учнів, захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп’ютерів (активізація пізнавальної діяльності учнів);
ü ефективно вирішувати проблему наочності навчання, робити його більше зрозумілим і доступним для учнів (візуалізація навчального матеріалу);
ü індивідуалізовувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, за рахунок занурення й засвоєння навчального матеріалу в індивідуальному темпі (індивідуалізація процесу навчання);
ü створювати комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання, тому що комп’ютер коректно реагує на помилки, самостійно аналізувати й виправляти допущені помилки (комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання, самоконтроль);
ü використовувати підручники, енциклопедії, довідники, словники, методичні посібники, ППЗ до підручників, відео фрагменти, презентації (створення і використання бібліотеки навчального електронного приладдя);
ü реалізовувати входження учня у реальний світ дорослих, у виробничу діяльність людини сучасного інформаційного цифрового суспільства в процесі роботи учня й учителя з використанням комп’ютерних технологій.
Використовуючи комп'ютерні технології, можна створювати як вчителю, так і учням, різні навчальні та демонстраційні програми, моделі, ігри. Такі ефективні розробки формують позитивне ставлення учнів до навчання, припускають ненав'язливий спосіб надання допомоги, можливість вибрати індивідуальний темп навчання учнів. 
Ефективність уроків, з використанням ІКТ, полягає в високій активності дітей, їх працездатності впродовж всього уроку. Це забезпечується постійною зміною видів навчальної діяльності. Працюючи з комп'ютером діти легко виконують велику кількість тренувальних вправ. Упродовж уроку школярі працюють самостійно, удосконалюючи навички усного рахунку, розв'язування задач, а в кінці уроку оцінюють результативність своєї роботи на уроці.
Велику допомогу по підготовці та проведенні уроків надає новий методичний комп’ютерний посібник «Електронний конструктор уроку» з математики та української мови. Це комп’ютерна програма для створення уроків, плюс усі конспекти та презентації до курсу. Конспекти уроків представлені у звичному для усіх форматі Microsoft Word. Їх можна легко редагувати, не витрачаючи зайвого часу на набір, сканування або копіювання. На диску представлені конспекти до усіх уроків курсу відповідного предмету. Презентації також представлені у звичному форматі Microsoft PowerPoint – їх можна легко редагувати. Крім того, вони повністю відповідають представленим конспектам уроків. Тобто урок можна проводити, тримаючи в руках конспект та показуючи учням презентацію. 
Але не тільки електронні диски з готовим для роботи матеріалом використовують вчителі початкових класів в роботі.
Використовуючи програму Power Point, вони готують цікаві презентації, які застосовуються на уроках для вивчення нового матеріалу. Завдяки цій програмі вчителі складають презентації по найрізноманітнішим темам і предметам. В ході уроку використовують різні види і форми роботи: тестування, самостійна робота, практична робота, робота в парах, групах, словникова робота, робота з підручником, диференційовані завдання. Діти активно працюють на уроці.
Таким чином, ІКТ істотно допомагають педагогу в його роботі. Це і підбір додаткового текстового та ілюстративного матеріалу, створення карток з індивідуальними завданнями та додатковими пізнавальними текстами, створення електронної бази моніторингу, систематизація і збереження особистих методичних напрацювань, підготовка звітної документації, оформлення навчальних стендів. Все це дозволяє при більш низьких тимчасових витратах отримати більш високий результат в навчанні дітей:
ü застосування ІКТ на уроках підсилює позитивну мотивацію навчання, активізує пізнавальну діяльність учнів;
ü використання ІКТ дозволяє проводити уроки на високому естетичному та емоційному рівні; забезпечує наочність, залучення великої кількості дидактичного матеріалу;
її підвищується обсяг виконуваної роботи на уроці в 1,5-2 рази;
ü забезпечується високий ступінь диференціації навчання. 
ü розширюється можливість самостійної діяльності;
ü забезпечується доступ до різних довідкових систем, електронних бібліотек, інших інформаційних ресурсів.
Уроки з використанням інформаційних технологій не тільки розширюють і закріплюють отримані знання, а й значною мірою підвищують творчий і інтелектуальний потенціал учнів. Оскільки фантазія і бажання проявити себе у молодшого школяра великі, варто вчити його якомога частіше висловлювати власні думки, в тому числі і за допомогою інформаційних технологій. 
Я впевнена, що використання інформаційних технологій може перетворити викладання традиційних навчальних предметів, раціоналізувавши дитячу працю, оптимізувавши процеси розуміння і запам'ятовування навчального матеріалу, а головне, піднявши на незмінно вищий рівень інтерес дітей до навчання.
Таким чином, застосування ІКТ в освітньому процесі дозволяє вирішувати одну з важливих завдань навчання - підвищення рівня знань.
Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у початковій ланці – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа.
Учителі, які в своїй роботі використовують ІКТ, прийшли до висновку: інформаційні технології тільки для тих, хто шукає, освоює щось нове. Вони для тих, кому небайдужий рівень своєї професійної компетентності, кого турбує, наскільки він, педагог сучасної школи, відповідає вимогам століття прийдешнього

ЛІТЕРАТУРА

1. Агапова Р. Про три поколения компьютерных технологий обучения в школе //Информатика и образование.-—1994.— № 2.
2. Безрукова В.С. Все о современном уроке в школе: проблемы и решения. Книга 3: Здоровьесберегающий урок. - М.: Сентябрь, 2006. – 176 с.
3. Беловика Я:Г. Сприйняття дитиною комп'ютера й комп'ютерних ігор// Питання психології,—1993,— №3.
4. Бойченко Т. та інші. Як виростити дитину здоровою: Посібник для батьків учнів молодшого шкільного віку. – К.: Прем’єр-Медіа, 2001. – 204 с.
5. Бочкина, О. И. Методика преподавания информатики: Учеб. посо-
бие.— М.: Высш. шк., 1998
6. Булгакова Н.Н. Интеграция информатики в учебную среду начальной школы // Информатика, и образование.— 2004.— № 1.
7. Буцин Ж. С, Обучение младших школьников началам информа­тики // Информатика и образование. — 1901. — М.З.
8. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група ВНV, 2008. – 352 с.
9. Наумчук М. М. Сучасний урок української мови у початковій школі.— Тернопіль: Астон, 2003.
10. Чащухина О. В., Данилова И. В. Использование новых информационных технологий в начальной школе http://pedsovet.org/component/option,com.4 комментария:

 1. Дуже гарна стаття. Зараз комп’ютер не предмет вивчення, а засіб для навчання, тому уроки з використанням ІКТ є одним з найбільших ресурсів інноваційної роботи в початковій школі. Бажаю кожному вчителеві використовувати в своїй роботі ІКТ.

  ОтветитьУдалить
 2. Досить актуальна стаття. Згодна, що інформаційні технології стають потужним засобом навчання, а впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій у процес навчання молодших школярів є доцільним, необхідним та перспективним. Підтримую думку, що вчитель повинен самостійно готувати презентацію до власного уроку із застосуванням різних видів і форм роботи. Як і автор статті, переконана, що використання ІКТ у початковій школі - вимога сьогодення.

  ОтветитьУдалить
 3. Для успішного навчання молодшого школяра надто важливе унаочнення. Таку можливість дає саме використання ІКТ у роботі учителя. А для того, щоб використовувати, потрібно бути обізнаним із усіма можливостями інформаційного простору, постійно самовдосконалюватися. Цього "вимагають" сучасні учні. Тому повністю поділяю думку автора статті.

  ОтветитьУдалить
 4. Для успішного навчання молодшого школяра надто важливе унаочнення. Таку можливість дає саме використання ІКТ у роботі учителя. А для того, щоб використовувати, потрібно бути обізнаним із усіма можливостями інформаційного простору, постійно самовдосконалюватися. Цього "вимагають" сучасні учні. Тому повністю поділяю думку автора статті.

  ОтветитьУдалить