среда, 16 ноября 2016 г.

Гончарук Г. В.

Розвиток ІКТ компетентності вчителя – запорука професійного успіху

Гончарук Галина Володимирівна, методист районного методичного кабінету відділу освіти Гайворонської районної державної адміністрації

Анотація. У даній статті висвітлено основні форми роботи  методиста з вчителями математики, фізики, інформатики стосовно підвищення їх фахової майстерності засобами ІКТ.

Вчитель… Що складає основу його професії? Відмінні знання свого предмету? – безумовно. Любов до дітей, уміння розуміти дитину, співпереживати, відчувати  - беззаперечно. Але що важливіше? На першу позицію відомий український педагог О.В. Сухомлинський виводить любов до дітей. Він звертає увагу на те, що однією з найважливіших особливостей творчості педагога є те, що об'єкт його праці - дитина – повсякчас змінюється, завжди новий, сьогодні не той, що вчора[2,с.420]. Вчитель, який несе відповідальність за навчання та виховання учнів, буде постійно самовдосконалюватися. Він має бути "молодим" у своїй роботі – йти в ногу з часом, не зупинятися на досягнутому, завжди бути в пошуку.

Враховуючи реалії сьогодення, слова  педагога-новатора В. Сухомлинського про те, що наука стрімко йде вперед, знання нагромаджуються, а можливості людської пам'яті обмежені. Інтелектуальний розвиток дитини в наші дні дедалі більше визначається тим, як вона вміє орієнтуватися в безмежному морі знань, набувають  глибокого змісту.[3, с.248].

ХХІ століття – століття високих комп'ютерних технологій. Сучасна дитина живе в інформатизованому суспільстві. Відповідно і змінюється роль педагога – він має стати координатором інформаційних потоків, допомогти дитині орієнтуватися у великому морі інформації, тому сучасному вчителю необхідно навчитися володіти комп'ютерною технікою, так само як використовувати ручку або крейду для роботи на уроці. Для вчителя комп'ютер – це вже не розкіш, а необхідність.
Сьогодні, коли інформатизація стає стратегічним ресурсом розвитку суспільства, а знання – предметом нестабільним і ненадійним, які так швидко стають застарілими і потребують в інформаційному суспільстві постійного оновлення, стає очевидним, що сучасна освіта – це безперервний процес, невід'ємною частиною якого є використання ІКТ.
Один відомий американський актор зазначив, що якщо ми сьогодні будемо вчити дітей так, як ми вчили учора, ми крадемо у наших дітей завтра.
Актуальність використання ІКТ в навчальному процесі дуже висока, адже суспільству потрібна особистість, яка здатна протягом усього життя підвищувати свій рівень освіти, компетентно використовувати отримані знання, вміло адаптуватися до нових умов, адекватно і оперативно реагувати на нововведення, активно діяти, бути креативним і сучасним.
В даний час набуває поширення концепція компетентнісного підходу в освіті, що є основою змістовних змін по забезпеченню відповідності освіти запитам і можливостям суспільства періоду інформатизації і глобальної масової комунікації. З позицій компетентнісного підходу суттю освіти стає розвиток здібності до самостійного вирішення проблем в різних сферах і видах діяльності на основі використання соціального досвіду, елементом якого стає і власний досвід навчених. У системі безперервної освіти дорослих компетентність є однією з основних характеристик результативності освіти в ланцюжку понять письменність - компетентність - культура – менталітет.Виділення ІКТ-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті.
Під ІКТ-компетентністю педагога будемо розуміти здатність вчителя використовувати інформаційні і комунікаційні технології для здійснення інформаційної діяльності (пошуку інформації, її визначення і організації, управління і аналізу, а також її створення і розповсюдження) в своїй професійній сфері. А саме:
§  здійснювати інформаційну діяльність по збору, обробці, передачі, збереженню інформаційного ресурсу, по продукуванню інформації з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення;
§  оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення;
§  організовувати інформаційну взаємодію між учасниками учбового процесу і інтерактивним засобом, що функціонує на базі засобів ІКТ;
§  створювати і використовувати психолого-педагогічні діагностичні методики контролю і оцінки рівня знань учнів, їх просування в навчанні;
§  здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмету. [4,с.126]
Слід відмітити, що майже всі науковці виділяють цю компетентність як обов’язкову складову професійної компетентності педагога. Важливість формування ІКТ грамотності населення, створення неперервної системи підвищення кваліфікації в галузі ІКТ чітко відображена в Міжнародній програмі ЮНЕСКО "Інформація для всіх", оскільки саме від вчителів залежить розвиток інформаційної культури молоді.
Актуальність проблеми діяльності методичних служб у становленні сучасного вчителя як конкурентоспроможного фахівця підтверджується кардинальними змінами, що відбуваються у системі освіти і у суспільстві вцілому. Однозначно: змінився час, змінилась держава, змінились діти-основні замовники, "споживачі" освітніх послуг. Часто учні, лише переступивши поріг школи, вже мають ряд компетентностей і потребують від педагога динамічності, гнучкості і новизни, і трапляються вчителі, які не готові працювати, випереджуючи навчальні програми, адаптуючи зміст навчального матеріалу на задоволення попиту учнів.
Саме  методисти покликані здійснювати методичний супровід підвищення фахового рівня педагогів в між курсовий період.
З метою вивчення запитів вчителів загальноосвітніх навчальних закладів Гайворонського району на отримання методичної підтримки та їх оптимального врахування при плануванні методичної роботи на 2016/2017рік у червні 2016 року було проведено діагностичне опитування, використовуючи Google форми.
До плану роботи районних методичних об'єднань на поточний навчальний рік були включені наступні питання щодо використання ІКТ.
Таб. 1. РМО вчителів фізики
ІІ засіданнялистопад2016 р.
Тема:  "Формуванняключових  компетентностейучнів за допомогоювпровадження ІКТ на уроках фізики та астрономії"
Форма проведення: семінар-практикум
1. Використання на уроках фізикиінтерактивноїдошки та сучасноїцифровоїлабораторії"Ейнштейн"під час проведення фронтального експерименту

2. Використанняпрограм з розв’язання задач на уроках фізики та астрономії

3. Впровадженнятестового контролю навчальнихдосягнень на уроках фізики. Он-лайнова технологія перевірки знань учнів Plikers/

4. Практикум розв'язування завдань турніру юних фізиків

5. Сучасні наукові досягнення фізики та астрономіїлистопад 2016 року
ЗШ І-ІІІ ступенів
 №2 м.Гайворон
Гончарук Г.В. - методист РМК
Янишина В.М.


Камінська М.В.


Гончарук Г.В.,
Мацієвський Ю.С.

Пилипишин О.І.

Янко А.П.


Таб.2  РМО вчителів математики
ІІ засідання "Використанняхмарних сервісів в процесі викладання математики"
Форма проведення: семінар-практикум
1. Підвищення якості навчально-виховного процесу через упровадження хмарних сервісів в процесі викладання математики
2. Проведення практикуму для вчителів щодо використання хмарних технологій на уроках математики та в позакласній роботі (LearningApps.)
3. Обговорення результатів районної олімпіади з математики
4.  Аналіз завдань районної олімпіади з математики


листопад 2016 року


ЗШ І-ІІІ ступенів с. Солгутове


Гончарук Г. В. –методист РМК,
Забіяка І.А. – голова РМО


Лютинська М.О. – вчитель інформатики ЗШ І-ІІІступенів
с. Солгутове.

Гончарук Г.В.

Таб.3 РМО вчителів інформатики
ІІ засідання„Навчально-діяльніснийпідхід у викладанніінформатики.
Безпекадітей в інформаційномупросторі”
Семінар-практикум
1.Сучасний урок інформатики: компетентніснийпідхід
 до навчання.
2.ВикористанняGoogle-технологій у діяльностівчителя
3.Безпека дітей в інформаційному просторі
 4.Психофізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку та їх урахування в роботі з комп’ютером                                
грудень 2016 року
ЗШ І-ІІІ ступенів с. Могильне
Гончарук Г.В. – методист РМК
Тищук Р.


Сідина С.В.


Цвігун Л.В


Вивчаючи потреби та запити вчителів-предметників різних категорій для підвищення рівня фахової компетентності засобами ІКТ створено творчу лабораторію вчителя "Використання технології "Скрайбінг" у професійній діяльності вчителя". Чому обрано Скрайбінг? Вченими доведено, що 80% інформації людина сприймає візуально. Адже розповідь з малюнками, картинками, схемами сприймається набагато краще, ніж монотонна лекція. Вже давно у професійну діяльність вчителів увійшов наш старий знайомий PowerPoint – засіб для створення презентацій. Але час не стоїть на місці, створюються різноманітні он-лайнові технології, серед яких самий "свіженький" – Скрайбінг.
Мотивацією до вивчення технології створення он-лайнових презентацій, стало те, що в Україні триває ІІ Всеукраїнський фестиваль скрайбінг-роликів "Покоління мобільного інтернету".Автори кращих робіт отримають нагороди для себе і своїх навчальних закладів від компанії "Київстар".Всіучасники фестивалю отримають дипломи про участь у ІІ Всеукраїнському фестивалі скрайбінг-роликів"ПоколіннямобільногоІнтернету".Журі визначить 9 найкращих роликів у номінаціях "Онлайн-скрайбінг", "Мальований скрайбінг" та "Аплікаційний скрайбінг". Автори цих робіт і їхні керівники отримають сучасні смартфони з підключенням до мережі Київстар, а також дипломи фіналістів фестивалю. Абсолютні переможці в кожній номінації будуть визначатися з числа фіналістів у результаті підсумовування оцінок журі та рейтингу онлайн-голосування, яке відбуватиметься на порталі osvita.ua. Найкращі з найкращих принесуть нагороди своїм школам.[5]
В умовах школи сільської місцевості це шанс, який потрібно використати і вчителям і учням.
 Перше засідання творчої лабораторії відбулося на базі міжшкільного навчально-виробничого комбінату, на якому педагоги ознайомилися з теоретичним матеріалом, дізналися що таке Скрайбінг-технологія, її види та опрацювали можливості он-лайн сервісу POWTOON. Результатом роботи у даному сервісі має бути он-лайнова презентація (відеоролик) на тему: "Інновації в моїй професійній діяльності"
Беззаперечно, прикладом в освоєнні та використанні в навчально-виховному процесі ІКТ є вчителі інформатики. Десять успішних, креативних,талановитих вчителів взяли участь у методичному веб-квесті"Магія скрайбінгу". Веб-квест, відбувався сходинками "УСПІХУ", адже в педагогічний успіх закладено формулу:
УСПІХ=УЧИТЕЛЬ+САМОВДОСКОНАЛЕННЯ+ПРОФЕСІОНАЛІЗМ+
+ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ+ХАРИЗМА.
Кінцевим продуктом участі у веб-квесті стало створення відеороликів на довільну тему – соціальну, навчальну, патріотичну, а також створення спільної презентації з додаванням посилань на авторське відео.
Переглянути презентацію та відео можна за посиланням:https://docs.google.com/presentation/d/1KTvOLFzz1gRTli_ISp2AdtMM0DOF51dBvGzbnzIwpU4/edit#slide=id.g18dd38a44a_0_110
Педагоги, які в своїй роботі використовують ІКТ прийшли до висновку: що використання комп'ютерних технологій у навчально-виховному процесі впливає на формування професійної компетентності вчителя. Це сприяє значному підвищенню якості освіти. ІКТ технології значно підвищують дидактичні та особистісно-зорієнтовані параметри навчального процесу.
І на завершення, хочу зазначити, що сучасний учитель повинен розуміти, що ІКТ – це не флешка з презентацією, а сучасні он-лайн сервіси, освітні платформи, досконалі мультимедійні технології, дистанційне навчання, навчально-розвиваючі проекти в соцмережах.
Дуже важливо не стояти на місці, ставити перед собою нові завдання і намагатися їх реалізовувати, бо як зазначавВасиль Олександрович Сухомлинський "Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо не має руху вперед, то неминуче починається відставання."[2,с.74 ]

Список використаних джерел

1. Биков В.Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти / В.Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання : електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України; Ун-т менеджменту освіти АПН України; гол. ред. : В.Ю. Биков. – 2010. – №1(15). – Режим доступу : http://www.ime.eduua.net/em15/emg.html
2. Матеріали ІІВсеукраїнського скрайбінг-фесту. Режим доступу: http://osvita.ua/school/scribing/51801/
3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи // Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: "К.І.С.", 2004. – 112 с
4. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В 5-ти тт. - Т. 2. - Київ: Радянська школа, 1976
5. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5-ти тт. - Т.4. - Київ:Радянська школа,19767 комментариев:

 1. Комп’ютер з мультимедіа в руках учителя стає ефективним технічним засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори, він оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворотний зв’язок, тобто працює в інтерактивному режимі.
  Все це дозволяє вивести сучасний урок на якісно новий рівень; підвищити статус вчителя; впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології; розширити можливості ілюстративного супроводу уроку; Отримувати знання за допомогою інтернету стало просто ,але впевнена ,що саме вчитель має направити учня,а для цього він має сам постійно розвиватися.Дякую за статтю змістовну та цікаву.З повагою Янишина В.М.

  ОтветитьУдалить
 2. Дійсно в наш час вчитель, окрім знання свого предмета, має буди на крок вперед від учнів у використанні ІКТ в навчальному процесі.

  ОтветитьУдалить
 3. Я погоджуюсь зі совами великого педагога,що наука стрімко йде вперед, знання нагромаджуються, а можливості людської пам'яті обмежені.

  ОтветитьУдалить
 4. Так, за ІКТ - майбутнє, і педагоги повинні йти в ногу з часом, а ми - методисти, повинні бути дороговказом для освітян. Ваші заходи в районі, щодо підвищення ІКТ-компетентності педагогів, дають гарні результати. Тож подальших Вам успіхів на "методичній ниві"!

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Дякую за добре слово, буду старатися. Дійсно використання ІКТ в навчально-виховному процесі має невичерпні можливості. От якби нам відповідне оснащення в навчальні заклади і в методкабінет, то можна зробити багато з даного питання. Але головне - це люди, мої колеги-вчителі, ентузіасти.Приємно з ними працювати. І коли чуєш що їх це цікавить, і разом ми відкриваємо нові горизонти почуваєш себе дійсно потрібним.А ще ми з колегами працюємо під девізом "Навчився сам- навчи колегу!" Успіхів усім!

   Удалить
 5. Дуже важливо не стояти на місці, ставити перед собою нові завдання і намагатися їх реалізовувати. Дякую Вам за цікаву, змістовну статтю. Бажаю не зупинятись на досягнутому. Творчих успіхів!.

  ОтветитьУдалить
 6. Розвиток ІКТ-технологій значно полегшує роботу працівників освітньої галузі. Тим більше, як вказує статистика, вивчений матеріал сприймається набагато легше, і зрозуміліше.

  ОтветитьУдалить