вторник, 15 ноября 2016 г.

Прач Л. В.

Формування ІКТ-компетентності вчителів трудового навчання

Прач Людмила Вікторівна, методист методичного кабінету відділу освіти Гайворонської районної державної адміністрації

Анотація. В статті визначено зміст понять "компетентність", "компетенція", "інформаційно-комунікаційна компетентність". Розглядаються деякі аспекти формування інформаційно-комунікаційної компетентності учителів трудового навчання.


Сучасна освітня політика, основними напрямками якої стали: зміна освітніх парадигм, перехід на нові освітні стандарти, індивідуалізація процесу освіти, визначає необхідність динаміки професійної готовності педагогів до реалізації ідей модернізації освіти.
В даний час особистість педагога, його професійна компетентність, соціальна і духовна зрілість є важливими умовами забезпечення ефективності процесу навчання і виховання підростаючого покоління, а рівень сформованості професійних компетенцій педагога є основним критерієм результативності процесу освіти, його відповідності потребам сучасного суспільства [5].

Вчитель сьогодні повинен володіти теоретичною (освітньо-інформаційною), мотиваційною та творчою готовністю до реалізації компетентнісного підходу в освіті, отриманню предметних, міжпредметних і особистісних результатів навчання вихованців.

У науковій педагогічній літературі безліч робіт присвячено уточненню понять компетенція, компетентність. Компетенції - це узагальнені і сформовані якості особистості, її здатність найбільш універсально використовувати і застосовувати отримані знання і навички; сукупність знань, умінь і навичок, що дозволяють суб'єкту пристосуватися до умов, що змінюються, ... здатність діяти і виживати в даних умовах.
М. Литвинова дає таке визначення: компетентність – це рівень умінь особистості, котрі визначають ступінь відповідності певної компетенції, дозволяючи діяти конструктивно у змінних соціальних умовах [4].
У чому їх відмінності? Компетенція- результат освіти, що виражається в готовності суб'єкта ефективно зорганізувати внутрішні і зовнішні ресурси для досягнення поставленої мети. Компетентність - здатність вирішувати проблеми, що виникають в навколишньої дійсності, засобами предмета.
Отже, компетентність можна розуміти як здатність результативно діяти; здатність досягати результату - ефективно вирішувати проблему.
Компетентним є людина, яка здатна практично вирішувати нестандартні, значимі для себе ситуації, використовуючи для цього знання, вміння, здібності, досвід і.т.д.У педагогічній науці розрізняють компетентність: професійну, психологічну, технологічну, комунікативну та ін. Останнім часом широкого поширення в педагогічному середовищі отримав термін ІКТ-компетентність.
М. Головань дає таке визначення: інформаційно-комунікаційна компетентність – здатність вчителя - предметника, а саме вчителя трудового навчання та технологій орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства [1].
ІКТ - компетентність педагогів та застосування ІКТ в освітньому процесі виникає з появою комп'ютера та його використанням, як у повсякденному житті, так і в освітньому процесі. У зв'язку з цим змінилися вимоги до педагога, він повинен бути ІКТ-компетентним і забезпечувати реалізацію:
• нових цілей освіти;
• нових форм організації освітнього процесу;
• нового змісту освітньої діяльності.
У початковий період поширення інформаційно-комунікаційних технологій ІКТ-компетентність сприймалася як якась нова складова грамотності населення ("комп'ютерна грамотність"), що виражається в наявності технічних знань, умінь і навичок користування комп'ютером і деяким "загальноприйнятим" набором ІКТ.
Однак у міру широкого поширення ІКТ, зростаючого досвіду їх використання в освітньому процесі в контексті компетентнісного підходу виникає поняття ІКТ - компетентності педагога.
Важливо розрізняти ІКТ-грамотність і ІКТ-компетентність вчителя.  ІКТ-грамотність - знання про те, що з себе представляє персональний комп'ютер, програмні продукти, які їхні функції і можливості, цевміння"натискати на потрібні кнопки", знання про існування комп'ютерних мереж (в тому числі Інтернет).ІКТ - компетентність - не тільки використання різних інформаційних інструментів (ІКТ-грамотність), а й ефективне застосування їх у педагогічній діяльності. ІКТ-компетентність педагога - це комплексне поняття. Виділяють три основні аспекти ІКТ компетентності:
• наявність досить високого рівня функціональної грамотності в сфері ІКТ;
•ефективне, обґрунтоване застосування ІКТ в освітній діяльності для вирішення професійних завдань;
• розуміння ІКТ як основи нової парадигми в освіті, спрямованої на розвиток учнів як суб'єктів інформаційного суспільства, здатних до створення нових знань, які вміють оперувати масивами інформації для отримання нового інтелектуального і діяльнісного результату.
Таким чином, під ІКТ-компетентністю педагога додаткової освіти ми будемо розуміти особисту якість педагога, що виявляється в його готовності і здатності самостійно використовувати інформаційно-комунікаційні технології в своїй предметній діяльності.
Приблизний перелік змісту ІКТ-компетентності вчителя трудового навчання:
• ведення різної документації (планування, конспекти занять, звіти і т.п.) з використанням текстового редактора, електронних таблиць, створення презентацій;
• розробку різноманітних дидактичних матеріалів;
• вміння вибирати і використовувати текстовий і табличний редактори, програми для створення буклетів, сайтів, презентаційні програми (PowerPoint) для занять і позакласних заходів;
Методист, що відповідає за роботу РМО вчителів трудового навчання регулярно використовує ІКТ для проведення занять РМО, в творчих групах, акціях, також при організації та проведення виставок дитячих речей.
Методист  використовує ІКТ технології для:
• створення буклетів, пам'яток, рекомендацій,
• використання мультимедійного проектора,
• самостійного створення тестів для педагогів,
• навчання технологіям створення сайтів,
• формування власного портфоліо та портфоліовчителів.
• використання інтернет-ресурсів.
Розглянемо детальніше види електронних освітніх ресурсів:
1) веб-сайти, присвячені окремим сферам освіти;
2) електронні розсилки з проблем освіти;
3) інформаційні та довідкові портали;
4) ресурси електронних бібліотек і спеціалізованих баз даних;
5) веб-сайти як інформаційні представництва навчальних закладів, освітніх організацій, видавництв та ін.
Таким чином, для формування і розвитку інформаційно-комунікативної компетентності педагогів в теперішній час існують широкі можливості. Однак успішність процесу інформатизації освіти залежить від багатьох факторів, в тому числі від забезпечення інформаційно-комунікаційними технологіями всіх навчальних закладів, від вдосконалення інформаційно-освітнього середовища: формування колекції якісних освітніх ресурсів, від системної цілеспрямованої підготовки педагогічних кадрів в області інформаційно-комунікативних технологій та сучасних педагогічних технологій з метою формування інформаційно-комунікаційної та професійної компетенцій.
         Сьогодні сучасний педагог, працює з молодим поколінням, готує його до життя в новому суспільстві, значить, сам повинен йти в ногу з часом, не посилаючись на те, що "в наш час все було інакше, і мені не під силу освоїти нове". Ступінь успішності педагогів в освоєнні нових технологій і методик найменше залежить від його віку, але в більшій - від відданості професії, прагнення до пізнання нового, зацікавленість у самоосвіті.

ЛІТЕРАТУРА

1. Головань М.С. Компетенція і компетентність:досвід теорії, теорія досвіду – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uabs.edu.ua/library/Article/Holovan_3.pdf

2. ГуревичР. С., КадеміяМ. Ю. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів трудового навчання (технологій) / Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю. // Теорія і практика управління соціальними системами. 2009. – № 2. – 
С. 73–78.
3. ГуревичР.С., КадеміяМ.Ю. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів трудового навчання (технологій) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/
4.Демин В. А. Профессиональная компетентность специалиста: понятия и виды / В. А. Демин // Мониторинг образовательного процесса. – 200. – 34. – С. 35–37.
5. Литвинова С.Г. Шляхи формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів-предметників // Комп’ютер у школі та сім’ї. 2008. – № 2. – С. 8.
6. Погорєлова А. М. Деякі аспекти формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій в процесі фахової підготовки– [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://phm.kspu.kr.ua

4 комментария:

 1. Формування ІКТ-компетентності вчителя трудового навчання - важлива справа. Дійсно, зараз багато проблем щодо придбання комп’ютерної техніки в ЗНЗ, але не дивлячись ні на які перешкоди, творчі, амбіційні педагоги займаються самовдосконаленням, йдуть "в ногу з часом". Творчих Вам успіхів, колего!

  ОтветитьУдалить
 2. Поділяю Ващу думку, що ступінь успішності педагогів в освоєнні нових технологій і методик найменше залежить від його віку, але в більшій - від відданості професії, прагнення до пізнання нового, зацікавленість у самоосвіті. Дякую за змістовну статтю! Творчих Вам успіхів!.

  ОтветитьУдалить
 3. Прагнення вчителя до освоєння новітніх технологій дуже поширена на теперішній час проблема. В статті широко розкриті можливості вчителя. Дякую вам за змістовну інформацію. Творчих вам успіхів!

  ОтветитьУдалить
 4. Сучасний педагог повинен вміти використовувати ІКТ в своїй діяльності, бути цікавим для своїх учнів, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності. Дякую за статтю.

  ОтветитьУдалить