четверг, 17 ноября 2016 г.

Баранько Т. В.


ІКТ - компетентність як складова розвитку вчителя історії 

Баранько Тетяна Валентинівна, вчитель історії Іскрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області

Анотація. У статті розглядається питання використання ІКТ на уроках історії, що дозволяє якісно оновити зміст освіти, домогтися високих результатів навчально-виховного процесу, досягти всебічного розвитку особистості учня.
ІКТ - компетентність – властивість педагога, який компетентно, тобто цілеспрямовано і самостійно, із знанням вимог до професійної діяльності в умовах інформатизації освітнього простору і своїх можливостей та обмежень здатен застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі навчання, виховання, методичної і дослідницької діяльності та власної неперервної професійної педагогічної діяльності, і на основі аналізу педагогічних ситуацій може бачити і формулювати педагогічні завдання та знаходити оптимальні способи їх розв’язання із максимальним використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій.
Педагоги нового покоління повинні вміти кваліфіковано обирати та застосовувати саме ті технології, які повною мірою сприятимуть досягненню мети, а саме гармонійному розвитку учнів із урахуванням їхніх індивідуальних особливостей. Виділення ІКТ-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. ІКТ-компетентність дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності.
Досягти даної мети можна за умови створення освітніх інформаційних електронних ресурсів, оволодіння педагогами інформаційно-комунікаційними технологіями на рівні європейських стандартів, підготовки учнів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у вирішенні життєвих практичних завдань, забезпечення доступу до якісної освіти.
Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у сучасній школі дає можливість поступового переходу освіти на новий якісний рівень, оскільки це позитивно впливає на інтелектуальний розвиток учня, на його творчість, самовдосконалення.
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій, при вивчені історії, спонукає вчителів до постійного і систематичного створення власних презентацій до окремих тем уроків, тестів, пошуку відео і аудіо фрагментів дослідів і т.д.
Стародавня китайська мудрість говорить: «Розкажи мені, і я забуду, покажи мені і я запам’ятаю, залучи мене – і я зрозумію».
Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій наклали певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Тому необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.
Специфіка історії як предмета полягає в тому, що вона містить великий обсяг матеріалу. Для того щоб підготувати найбільш повний, цікавий і сучасний урок історії, вчителю необхідно переробити велику кількість різних джерел.
Із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій на уроках можна розширити кругозір учнів і підвищити їх інтерес до предмету. Учні на таких уроках працюють активніше: самостійно аналізують, порівнюють, описують, виконують практичні роботи.
ІКТ на уроках історії. Майбутнє твориться сьогодні. І диктує нам перспективи молоде покоління, що підростає в школі. Це вони хочуть нового, інноваційного. Вони уже вимагають, а ми не повинні відстати, щоб бути учителями ..\..\ІКТ на уроках історії.pptВ проведенні уроків історії мною використовуються продукти MS Offiсe такі, як:
- Word – робота з текстами;
- Exсel – створення діаграм, тестів, кросвордів;
- Publisher – створення публікацій;
- Power Point – створення мультимедійних презентацій.
Переваги використання ІКТ на уроках історії:
- індуалізація навчання;
- збільшення швидкості одержання інформації;
- можливість моделювання та демонстрації процесів не доступних для
спостереження в умовах школи.
Переваги для учнів:
- використання ІКТ робить урок цікавішим, надає більше можливостей для участі в навчальному процесі, розвиває мотивацію;
- учні починають розуміти складні ідеї завдяки більш наочній і динамічній подачі матеріалу;
- розвиваються особистісні й соціальні навички; учні працюють творчо, стають впевненішими у собі.
Використання мультимедійних презентацій на уроці сприяє:
- підвищення якісного рівня використання наочності на уроках;
- зростання продуктивності на уроці;
- реалізації міжпредметних зв’язків;
- зміні ставлення учнів до комп’ютера
В своїй роботі використовую також мультимедійні матеріали, тексти підручника, термінологічні словники, тести комп'ютерних версій підручників з історії України та всесвітньої історії.
Залежно від цілей і завдань уроку інформаційні технології застосовую на уроці при вивченні нового матеріалу, узагальнення і систематизації завдань, творчих завдань, при контролі знань та вмінь.
Враховуючи вимоги часу, на сьогоднішньому уроці історії найчастіше використовується комп’ютер для перегляду фільмів, представлення презентацій, аналізу схем, таблиць історичних карт, джерел тощо.
Під час актуалізації опорних знань я ще готую різні завдання, які учні виконують із задоволенням.
При вивченні нового матеріалу використовую демонстративну програму, яка в доступній, яскравій, наочній формі представляє учням теоретичний матеріал.
Шостий клас полюбляє вивчати історію на кінофільмах. Вивчивши ту чи іншу тему, вони вдало порівнюють достовірність історичних фактів та художнього фільму. На мою думку, саме фільми допомагають школярам зобразити в уяві різних історичних персонажів та події. Вивчаючи тему «Стародавній Єгипет», учні мали можливість переглянути документальний фільм «Єгипетські піраміди»[11]. Учні 8 класу вивчаючи історію України на тему: «Виникнення Запорізької січі. Військово-політична організація українського козацтва» мають змогу переглянути фільм про козаків.
На уроці закріплення використовую програму – тести, кросворди, практичні завдання, індивідуальні завдання[11]. Вони дозволяють здійснити контроль над засвоєнням вивченого матеріалу.
Результатом використання ІКТ на уроках історії стало:
- Підвищення інтересу учнів до вивчення предмета;
- Розвиток в учнів навиків роботи з підручником, комп′ютером, в Інтернеті;
- Розвиток в учнів творчих і пошуково-дослідницьких навиків;
- Підвищення результативності вивчення шкільного курсу історії.
Таким чином, інформаційно-комунікаційні технології здатні:
- стимулювати пізнавальний інтерес до історії;
- додати навчальній роботі проблемний, творчий, дослідницький характер;
- індивідуалізувати процес навчання й розвивати самостійну діяльність школярів.
Методи ІКТ активно використовувались при проведенні Тижня історії та правознавства в нашій школі, в якій взяли участь учні 5 – 11 класів.
Отже, завдяки поєднанню традиційних педагогічних технологій та ІКТ вдається значно ефективніше розвинути і примножити природні здібності учнів і педагогів. Використання ІКТ у навчанні історії зумовлює появу нових навчальних цілей та необхідність оновлення змісту історичної освіти. ІКТ дозволяють досягти високих результатів навчальної діяльності, забезпечити для кожного учня формування і розвиток власного освітнього шляху.
 ІКТ - компетентність – властивість педагога, який компетентно, тобто цілеспрямовано і самостійно, із знанням вимог до професійної діяльності в умовах інформатизації освітнього простору і своїх можливостей та обмежень здатен застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі навчання, виховання, методичної і дослідницької діяльності та власної неперервної професійної педагогічної діяльності, і на основі аналізу педагогічних ситуацій може бачити і формулювати педагогічні завдання та знаходити оптимальні способи їх розв’язання із максимальним використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій.
Досягти даної мети можна за умови створення освітніх інформаційних електронних ресурсів, оволодіння педагогами інформаційно-комунікаційними технологіями на рівні європейських стандартів, підготовки учнів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у вирішенні життєвих практичних завдань, забезпечення доступу до якісної освіти.
Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у сучасній школі дає можливість поступового переходу освіти на новий якісний рівень, оскільки це позитивно впливає на інтелектуальний розвиток учня, на його творчість, самовдосконалення.
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій, при вивчені історії, спонукає вчителів до постійного і систематичного створення власних презентацій до окремих тем уроків, тестів, пошуку відео і аудіо фрагментів дослідів і т.д.
Стародавня китайська мудрість говорить: «Розкажи мені, і я забуду, покажи мені і я запам’ятаю, залучи мене – і я зрозумію».
Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій наклали певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Тому необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.
Специфіка історії як предмета полягає в тому, що вона містить великий обсяг матеріалу. Для того щоб підготувати найбільш повний, цікавий і сучасний урок історії, вчителю необхідно переробити велику кількість різних джерел.
Із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій на уроках можна розширити кругозір учнів і підвищити їх інтерес до предмету. Учні на таких уроках працюють активніше: самостійно аналізують, порівнюють, описують, виконують практичні роботи.
ІКТ на уроках історії. Майбутнє твориться сьогодні. І диктує нам перспективи молоде покоління, що підростає в школі. Це вони хочуть нового, інноваційного. Вони уже вимагають, а ми не повинні відстати, щоб бути учителями ..\..\ІКТ на уроках історії.pptВ проведенні уроків історії мною використовуються продукти MS Offiсe такі, як:
- Word – робота з текстами;
- Exсel – створення діаграм, тестів, кросвордів;
- Publisher – створення публікацій;
- Power Point – створення мультимедійних презентацій.
Переваги використання ІКТ на уроках історії:
- індуалізація навчання;
- збільшення швидкості одержання інформації;
- можливість моделювання та демонстрації процесів не доступних для
спостереження в умовах школи.
Переваги для учнів:
- використання ІКТ робить урок цікавішим, надає більше можливостей для участі в навчальному процесі, розвиває мотивацію;
- учні починають розуміти складні ідеї завдяки більш наочній і динамічній подачі матеріалу;
- розвиваються особистісні й соціальні навички; учні працюють творчо, стають впевненішими у собі.
Використання мультимедійних презентацій на уроці сприяє:
- підвищення якісного рівня використання наочності на уроках;
- зростання продуктивності на уроці;
- реалізації міжпредметних зв’язків;
- зміні ставлення учнів до комп’ютера
В своїй роботі використовую також мультимедійні матеріали, тексти підручника, термінологічні словники, тести комп'ютерних версій підручників з історії України та всесвітньої історії.
Залежно від цілей і завдань уроку інформаційні технології застосовую на уроці при вивченні нового матеріалу, узагальнення і систематизації завдань, творчих завдань, при контролі знань та вмінь.
Враховуючи вимоги часу, на сьогоднішньому уроці історії найчастіше використовується комп’ютер для перегляду фільмів, представлення презентацій, аналізу схем, таблиць історичних карт, джерел тощо.
Під час актуалізації опорних знань я ще готую різні завдання, які учні виконують із задоволенням.
При вивченні нового матеріалу використовую демонстративну програму, яка в доступній, яскравій, наочній формі представляє учням теоретичний матеріал.
Шостий клас полюбляє вивчати історію на кінофільмах. Вивчивши ту чи іншу тему, вони вдало порівнюють достовірність історичних фактів та художнього фільму. На мою думку, саме фільми допомагають школярам зобразити в уяві різних історичних персонажів та події. Вивчаючи тему «Стародавній Єгипет», учні мали можливість переглянути документальний фільм «Єгипетські піраміди»[11]. Учні 8 класу вивчаючи історію України на тему: «Виникнення Запорізької січі. Військово-політична організація українського козацтва» мають змогу переглянути фільм про козаків.
На уроці закріплення використовую програму – тести, кросворди, практичні завдання, індивідуальні завдання[11]. Вони дозволяють здійснити контроль над засвоєнням вивченого матеріалу.
Результатом використання ІКТ на уроках історії стало:
- Підвищення інтересу учнів до вивчення предмета;
- Розвиток в учнів навиків роботи з підручником, комп′ютером, в Інтернеті;
- Розвиток в учнів творчих і пошуково-дослідницьких навиків;
- Підвищення результативності вивчення шкільного курсу історії.
Таким чином, інформаційно-комунікаційні технології здатні:
- стимулювати пізнавальний інтерес до історії;
- додати навчальній роботі проблемний, творчий, дослідницький характер;
- індивідуалізувати процес навчання й розвивати самостійну діяльність школярів.
Методи ІКТ активно використовувались при проведенні Тижня історії та правознавства в нашій школі, в якій взяли участь учні 5 – 11 класів.
Отже, завдяки поєднанню традиційних педагогічних технологій та ІКТ вдається значно ефективніше розвинути і примножити природні здібності учнів і педагогів. Використання ІКТ у навчанні історії зумовлює появу нових навчальних цілей та необхідність оновлення змісту історичної освіти. ІКТ дозволяють досягти високих результатів навчальної діяльності, забезпечити для кожного учня формування і розвиток власного освітнього шляху.
Педагоги нового покоління повинні вміти кваліфіковано обирати та застосовувати саме ті технології, які повною мірою сприятимуть досягненню мети, а саме гармонійному розвитку учнів із урахуванням їхніх індивідуальних особливостей. Виділення ІКТ-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. ІКТ-компетентність дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності.
Список використаних  джерел
1. Волканова В.В. Сучасні технології навчання// Історія та правознавство. – 2008. - №31 с.16-4
2. Дементієвська Н. П. Стратегії розвитку навичок критичного мислення в
учнів при оцінюванні ресурсів Інтернету.[Електронний ресурс] Режим
доступу: http:// www.scribd.com3.Десятов Д.Л. Методика використання інформаційно-комунікаційних
технологій у навчанні історії. – 2011. – 106 с.
4. Методика навчання історії в школі / О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. – К.: Генеза, 2005. – 328 с.
5. Мокрогуз О. ПК як універсальна складова оптимізації роботи вчителя (З практики запровадження комп’ютерних технологій на уроці історії) / О.Мокрогуз // Історія в школах України. – 2005. – №1. – С. 3
6. Мокрогуз О.П. Інноваційні технології на уроках історії. – Х.,Основа, 2005.
7. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К. «Видавництво А. С.К», 2003
8.Пометун О., Фрейман Г. Сучасні цілі та завдання шкільної історичної освіти в Україні //Історія України. – 2006 , №19.- С.8-13.
9. Скворцова С.О. Професійна компетентність вчителя: зміст поняття / С.О.Скворцова // Наука і освіта. – 2009. – № 4. – С. 93-94.
10.Фоменко А. Деякі підходи до розробки і створення навчальних комп’ютерних програм (комп’ютерних посібників) з історії / А.Фоменко // Історія в школах України. – 2003. – №1. – С.21-25.
11. Худобець О. Новітні інформаційні технології: навчити учителя // Історія України. — 2006. — № 17. — С. 18-22.
12. ..\..\ІКТ на уроках історії.ppt13. http://historibtv.blogspot.com/p/blog-page_18.html

 
5 комментариев:

 1. Розвиток ІКТ у світі, інтелектуалізація діяльності особистості привели до необхідності відповідних змін в навчальному процесі. Роль сучасного вчителя полягає в тому, щоб навчити дитину вчитися - вміти здобувати знання самому, створюючи умови для його розвитку і становлення соціально-активної особистості. При цьому за вчителем зберігається роль організатора пізнавальної діяльності, він управляє процесом пізнання, тобто планує, організовує виконання плану, аналізує досягнуті результати. Тетяно Валентинівно! Так тримати! Успіхів! Здібних учнів!

  ОтветитьУдалить
 2. Этот комментарий был удален автором.

  ОтветитьУдалить
 3. Тетяна Валентинівна чітко підмітила, що використання ІКТ на уроках дозволяє якісно оновити зміст освіти, домогтися високих результатів навчально-виховного процесу, досягти всебічного розвитку особистості учня.
  Бажаю Вам, Тетяно Валентинівна, успіхів!

  ОтветитьУдалить
 4. Використання ІКТ на уроках історії дозволяє Вам разом з учнями віртуально помандрувати та побувати у будь-якому музеї світу, а реально побувавши у своєму шкільному музеї та перейнятися музейними експонатами тільки надасть будь-якій подорожі колориту. Так тримати!

  ОтветитьУдалить
 5. Тетяна Валентинівна грунтовно окреслила коло проблем та навела приклади використання ІКТ на уроках історії, що дозволяє якісно оновити зміст освіти, домогтися високих результатів. Наснаги, творчого професійного розвитку та вдячних учнів.

  ОтветитьУдалить