среда, 16 ноября 2016 г.

Корнієнко О. В.

Використання ІКТ можливостей освітнього простору на уроках англійської мови загальноосвітньому у навчальному закладі.

Корнієнко Оксана Володимирівна, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури, комунального закладу «Боківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради», член методичної ради

Анотація. Сучасному педагогу, аби повноцінно , у відповідності до нових освітніх технологій здійснювати наукову організацію педагогічної праці треба вибудовувати систему своєї роботи використовуючи ІКТ можливості освітнього простору. Адже розвиток ІКТ –компетентності є складовою професійного розвитку педагога. Автор пропонує своє бачення використання ІКТ ресурсів у здійсненні навчального процесу з англійської мови у загальноосвітньому навчальному закладі. 


Школа знаходиться сьогодні на етапі пошуку ефективних шляхів розвитку освіти. Серед основних проблем середньої освіти головною є проблема якості як визначальної основи формування і розвитку інтелекту особистості, її підготовленості до успішної конкуренції в сучасному світі. У світлі реформування освіти в Україні виняткового значення набуває компетентнісно орієнтований підхід, що розглядається як основа нової філософії науки, покликана трансформувати школу знань у школу життєвої компетентності[1].
Нові підходи засвідчили зміни в процесі викладання та чітку орієнтацію на потребу учня. Таким чином методика сучасного уроку потребує суттєвого вдосконалення, яке в нашому випадку здійснюється засобами ІКТ, що дозволяють внести конструктивні зміни як у форму уроку так і в результативність та інтенсифікацію навчально-виховної діяльності:
 -         багатоаспектний розвиток школяра;
-         ефективніше використання навчального часу;
-         можливість зворотнього зв’язку з кожним учнем;
-         наочність поданого навчального матеріалу;
-   оперативність одержуваної інформації;-         підсилення мотивації навчання шляхом активного діалогу учня з комп’ютером. [1]
Дидактичні можливості ІКТ засобів навчання, що використовуються на уроках англійської мови, можна стисло визначити так:
- посилення мотивації навчання;
- ефективніше використання навчального часу;
- можливість зворотнього зв’язку з кожним учнем; 
- наочність поданого навчального матеріалу; 
- оперативність одержуваної інформації; 
- підсилення мотивації навчання шляхом активного діалогу учня з комп’ютером. [1]
Досвід свідчить, що найбільш доцільно використовувати такі технології на уроках, які вимагають від учителя максимального використання наочності, а від учня постійної уваги, а також на уроках, які несуть велике теоретичне навантаження. 
Сучасних учнів якнайкраще характеризує давнє китайське прислів’я:«Почую – забуду, побачу – запам’ятаю, зроблю сам - зрозумію». І саме урок з використанням технологій дає можливість не тільки почути, щоб забути, а й побачити, щоб запам’ятати. А далі – вдало дібраний дидактичний матеріал або інтерактивні засоби завершують процес вивчення нового матеріалу, даючи можливість виконати завдання самостійно, щоб усе зрозуміти.[ 3]
Пропоную своє бачення використання ІКТ засобів у викладанні англійської мови у загальноосвітньому навчальному закладі, враховуючи здатність сенсорних систем школярів сприймати навчальну інформацію.
Зір надає людині більше інформації, ніж усі інші відчуття разом. Під час або після перегляду презентації можна:
- повертатися до деяких слайдів стільки разів, скільки виникатиме в цьому потреба (при повторенні вивчених понять або при виконанні вправ, під час відповіді вчителя на запитання, що виникають в учнів в процесі вивчення нових понять тощо)
- робити пошук помилок, захованих у презентації (для цього треба вийти з режиму показу слайдів, зробити виправлення і повернутися на початок дій);
- заповнювати або дозаповнювати таблиці;
- працювати пометоду незакінчених речень;
- здійснювати роботу за малюнками тощо.
У своїй практичній діяльності найчастіше використовую презентації, створені за допомогою програми PowerPoint, зокрема такі їх види:
Інформаційні презентації :British_Symbols,ROYAL_HOMES, Town_life-London,тощо.[8],[6].
Інформаційно-емоційні презентації: Dali,AT THE CINEMA,The_Beatles,тощо[8],[6].
Презентції навчальні (граматика): Present Perfect Tense, name_the_nouns,article.[4], [6].
Електронний роздатковий матеріал.
Відеофільми: «Жизнь в Англии- стереотипы об Англии и англичанах», «Американская школа. видео с урока, видео с ланча. как выглядит школа изнутри.»[7]
Відеоролики: «Five little monkeys jumping on the bed - Nursery rhymes», «OnInUnder» тощо.[5], [7]
Відеокліпи:«Body Parts and Exercise Song for kids - Robby The Blue Koala Excerpt for babies toddlers and bigkids», «AlphabetSongwith The Alphabubblies»
Презентації, що створюються самим вчителем, розраховані не на якого-небудь абстрактного учня, а на тих конкретних дітей, яких він навчає. Деякі презентації учні створюють самостійно та розташовують на навчальному форумі шкільного сайту. Учнівські презентації також можуть бути використані на уроках .
Я намагаюсь працювати творчо, розуміти проблеми своїх учнів, сприяти розвитку їх пізнавальних навичок, умінню орієнтуватися в інформаційному просторі, формувати незалежну точку зору та сприяти розвитку послідовного творчого мислення, комунікативних навичок, тобто формувати соціалізовану людину , яка не лише пристосована до сучасних умов життя, але здатна змінювати світ на краще.
Саме такий підхід дозволяє ефективно реалізувати задачі:
- впроваджувати на уроках англійської мови елементи інформаційно - комунікаційної технології в тісному зв’язку з набутим досвідом;
- творчо реалізувати нові теоретичні концепції , ідеї , технології;
- доцільно використовувати інформаційно – комунікаційні технології, які забезпечують виховання в учнів потреби у вивченні мови;
- розвиток творчого потенціалу учнів;
- формування інформаційної культури учнів.[1]
Але використання інтерактивного навчання не самоціль. Це лише засіб для досягнення тієї атмосфери в класі , яка найкраще сприяє співробітництву , порозумінню і доброзичливості, надає можливості дійсно реалізовувати особистісно- орієнтоване навчання. Тому я вважаю, що комп`ютерні технології сприяють розкриттю, збереженню та розвитку особистісних якостей учнів. Їх використання створює передумови для інтенсифікації освітнього процесу. Звичайно, головною та провідною фігурою на уроці залишається вчитель. Але застосування інформаційно комукаційно технологій є одним з ефективних способів організації учбового процесу. І оскільки в країні іде модернізація освіти, однією з основних вимог у професіональній діяльності вчителя іноземної мови є інформаційна компетентність. 
Використані джерела:
1. Алуєва М. Сучасні підходи до викладання іноземних мов // Джерело.— 2002.— № 13–14.
2. Комар О.В. Викладання за інтерактивними технологіями /О.В. Комар //Рідна школа.- №5.с.23-25
3. Освітнітехнології: навч. –метод. посіб./О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін. ;за заг.ред. О.М. Пєхоти . – К. : А.С.К., 2002 -252с.
4. Im-koippo.edukit.kr.ua
5. teacherjournal.com.ua
6. megaznaika.com.ua
7. teachua.com
8. prezentacii.comКомментариев нет:

Отправить комментарий