вторник, 15 ноября 2016 г.

Шумейко Ю. М.

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів на уроках інформатики у початкових класах
Шумейко Юлія Миколаївна,  вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Світловодської міської ради Кіровоградської області

Анотація. У тезах охарактеризовано інформаційно-комунікаційну компетентність, як складову професійної компетентності вчителя та необхідну складову для формування особистості учня; визначено шляхи формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів на уроках у початкових класах, і зокрема на уроках інформатики у початкових класах. 

Державний стандарт початкової загальної освіти ґрунтується на компетентнісному підході, який сприяє формуванню умінь і навичок самостійно здобувати знання та використовувати їх в різних життєвих ситуаціях. На сучасному етапі розвитку суспільства однією із важливих компетентностей є інформаційно-комунікаційна, яка дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати новітні досягнення техніки.
Лише інформаційно-освічений вчитель здатний сформувати інформаційно-комунікаційну компетентність учнів. Інформаційна компетентність вчителя виявляється в умінні знаходити необхідну інформацію з різних джерел, здатності здійснювати критичну оцінку отриманій інформації, умінні застосовувати інформацію в різних фахових ситуаціях, зокрема і для розв’язку творчих завдань чи прийняття нестандартних рішень. Використання технічних засобів та необхідного програмного забезпечення під час роботи з інформацією сприяє формуванню інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя.

З метою якісного впровадження ІКТ в навчально-виховний процес вчителі повинні добре знати можливості комп’ютерної техніки, користуватися електронними педагогічними програмними засобами та навчально-розвиваючими програмами, застосувати відповідні форми організації навчального процесу, вміти створювати власні презентації та демонструвати їх в різних режимах, дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог до уроків із використанням технічних засобів.
Вчитель початкових класів, виконуючи певні умови (професійну готовність до використання комп’ютерних технологій, врахування впливу комп’ютера на здоров’я дітей молодшого шкільного віку, наявність якісного технічного та програмного забезпечення), сприяє формуванню інформаційно-комунікаційної компетентності учнів на будь-яких уроках, передбачених навчальними планами для вивчення у початковій школі.

Уроки з використання ІКТ стали звичними для учнів мого класу, а для мене – нормою роботи. У своїй практичній діяльності створюю і використовую презентації на уроках з різних предметів.
На уроках з математики за допомогою слайдів можна демонструвати ілюстрації, креслення і малюнки до задач, приклади, геометричний матеріал, ланцюжки для усної лічби, математичні розминки, ігри, логічні вправи і задачі; можна організовувати виконання самостійних робіт, тестових завдань та самоперевірку.
На слайдах, які готуються до уроків природознавства, можна розмістити картинки навколишньої природи у їх реальному зображенні, малюнки чи ілюстрації рослин та тварин, географічні карти, продемонструвати моря, океани, природні зони, кругообіг води, ланцюжки живлення. Для перевірки знань можна застосовувати тести, кросворди, ребуси, шаради, що легко демонструються на екрані.
На уроках української мови доречним є зображення за допомогою презентації цікавих малюнків, граматичних казок, зорових диктантів, умовних позначень звуків, слів, речень; розміщення матеріалів для уроків розвитку мовлення (наочність, план, слова, важкі для написання тощо); організація роботи із словниковими словами, деформованими текстами; засвоєння граматичних правил; виконання тестових завдань.
Особливо цікавими за допомогою мультимедійних презентацій можна зробити уроки читання. Портрети письменників, місця, де вони жили і творили, інсценування окремих епізодів з творів, складання плану, словникова робота, скоромовки, загадки, система завдань для формування навички швидкого читання – усе стає захоплюючим, а отже таким, що запам’ятовується.
   Презентації також можна використати на уроках образотворчого мистецтва. За допомогою техніки легко продемонструвати портрети художників, репродукції картин, схеми, послідовність виконання малюнка, зразки виробів і етапи роботи над ними. Такий наочний матеріал надає поштовх дитячій фантазії, роботі творчої уяви.
На уроках трудового навчання за допомогою презентації можна продемонструвати зразки готових виробів, технологію виготовлення того чи іншого предмета, провести інструктаж з техніки безпеки, організувати виставку робіт.
Як показує практика, використовувати комп’ютерні презентації можна на уроках будь-якого типу (урок вивчення нового матеріалу; урок закріплення знань, умінь, навичок; урок контролю знань, умінь, навичок; інтегрований урок; нестандартний урок; комбінований урок). Структура уроку при цьому не повинна принципово змінюватися. В уроці з презентацією мають бути наявні всі основні етапи, змінюватися може лише їх тривалість. Головне, щоб поданий матеріал відповідав принципам науковості, наочності, був поданий в обсязі, що відповідає дидактичній меті.
Крім програми Power Point, у підготовці до уроків використовую програми Word, Paint, Movie Maker.
За допомогою програми Word створюю роздаткові матеріали для різних уроків, засоби зворотнього зв’язку, картки для індивідуальної чи групової роботи, схеми, таблиці, діаграми, тестові завдання, завдання для контрольних та самостійних робіт. Програма Paint допомагає створювати завдання геометричного характеру – назвати геометричні фігури, визначити, з яких фігур складено малюнок, встановити кількість використаних фігур тощо.
На уроках літературного читання, природознавства, Я у світі, інформатики, виховних годинах використовую фрагменти навчально-пізнавальних мультфільмів із серії «Уроки тітоньки сови», «Корисні підказки», «ПлюсПлюс», «Чомучка» та науково-популярні фільми. Також використовую навчальні програми (електронні енциклопедії, ігри, тести, мультимедійні курси), освітні сайти та онлайн-сервіси.
Ознайомлення учнів з комп’ютерними технологіями та формування у дітей інформаційно-комунікаційної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації в суспільстві безпосередньо відбувається на уроках інформатики, на яких ця компетентність розглядається як ключова, так і предметна.
Інформаційно-комунікаційна компетентність як ключова – це здатність ефективно використовувати ІКТ у навчальній, дослідницькій і повсякденній діяльності з метою розв’язання різних типів навчальних і життєвих задач, співпраці у різних групах для виконання навчальних завдань, готовності до продуктивної праці.
Інформаційно-комунікаційна компетентність як предметна – це здатність учня сприймати, обмінюватись та використовувати інформацію в конкретній життєвій або навчальній ситуації.
Предметна ІКТ-компетентність учнів виявляється у таких ознаках:
- в умінні усвідомлювати власні інформаційні потреби,
- виявляти джерела інформації та здійснювати результативний пошук,
- здійснювати аналіз й оцінку якості інформації,
- організовувати та структурувати інформацію,
- ефективно використовувати інформацію,
- створювати й обмінюватися новими знаннями.
Діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності пов'язаний з такими вміннями дітей молодшого шкільного віку, як технологічними, телекомунікаційними, алгоритмічними та логічними [ 1 ].
На уроках інформатики учні отримують початкові уявлення про базові поняття інформатики, вчаться раціонально використовувати комп’ютер та комп’ютерні засоби для розв’язування навчальних завдань. Під час проведення уроків інформатики пропоную використовувати такі типи уроків:
1) урок засвоєння нових знань, на якому учні матимуть можливість ознайомитись з новими фактами, поняттями, твердженнями;
2) урок узагальнення і систематизації знань і вмінь, мета якого узагальнити і систематизувати вивчений матеріал, визначити сфери його застосування;
3) комбінований урок, який поєднує дидактичну мету двох попередніх типів уроків і є найпоширенішим у початковій школі;
4) нестандартні уроки (урок-вікторина, проект, усний журнал, урок-подорож), які сприяють формуванню стійкого інтересу до понять, які вивчаються.
Кожен урок вказаних типів проводиться відповідно до визначеної структури.
Специфіка уроку інформатики полягає у обов’язковому використанні на кожному уроці комп’ютера, який є і предметом вивчення і засобом навчально-пізнавальної діяльності. Використання комп’ютера безпосередньо учнями відбувається під час практичної  роботи, яка повинна тривати не більше  15 хвилин. Для практичної роботи учнів за комп’ютером можна використовувати програми з наявного у школі програмного забезпечення та середовища, які адаптовані для навчання дітей молодшого шкільного віку. Облікові записи для електронного листування та співпраці в мережі створює адміністратор навчального закладу. До рекомендованих програмних засобів належать: операційна система; браузер; програми (сервіси, розширення, додатки, служби та інші інструменти Інтернету) для організації навчання, взаємодії учнів між собою; середовища для сприймання, створення та змінювання текстів, зображень, презентацій, графічні та текстові редактори, редактори презентацій; середовища для перегляду навчальних відео, слухання музики, роботи з картами; середовища програмування для дітей, для вправ з алгоритмами. Під час практичної роботи учні працюють під керівництвом вчителя або ж самостійно за алгоритмами, які були засвоєні протягом уроку. Для практичних робіт на уроці інформатики рекомендую використовувати:
- програму «Скарбниця знань», за допомогою якої діти в ігровій формі знайомляться з поняттям інформації та предметом інформатики, розвивають логічне мислення та творчі здібності;
- програму «Сходинки до інформатики», за допомогою якої учні оволодівають основними навичками роботи з комп’ютером, отримують уявлення про його можливості, навчаються використовувати комп’ютер для складання текстів та малювання, знайомляться з поняттям алгоритму, основними алгоритмічними структурами, вчаться складати алгоритми, розвивають логічне мислення, пам'ять, увагу, просторову уяву та творчі здібності;
- програму GCompris, яка містить різні вправи та ігри освітнього характеру, зокрема з основ комп’ютерної грамотності;
- текстові редактори Microsoft Office Word, WordPad, Блокнот, які використовуються учнями для створення, редагування та перегляду текстових файлів;
- графічні редактори Paint, TuxPaint, за допомогою яких можна створювати та редагувати зображення;
- середовище програмування Scratch, яке дозволяє створювати анімаційні проекти, ігри або інтерактивні історії та обмінюватися ними у мережі;
- редактор презентацій  Microsoft Power Point, за допомогою якого учні вчаться складати презентації до уроків природознавства, літературного читання, Я у світі;
- сайти (урядовий сайт для юних громадян, сайти дитячих бібліотек, сайти  «Пустунчик», «On-ляндія», «Отримання знань», «Колосок» та ін.).
Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи дає можливість сформувати якісно нову особистість, яка володіє інформаційно-комунікаційними компетентностями, а значить готова до успішного сучасного життя та пристосована до змін в інформаційному суспільстві.

Література

1.                Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів (оновлено) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html - Назва з екрану.

2 комментария:

  1. Дякую за змістовну статтю. Цікаво, інформативно, інноваційною Підтримую вашу думку, що використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи дає можливість сформувати якісно нову особистість, яка володіє інформаційно-комунікаційними компетентностями, а значить готова до успішного сучасного життя та пристосована до змін в інформаційному суспільстві.
    З првагою,
    В. Лук'янчикова

    ОтветитьУдалить