среда, 16 ноября 2016 г.

Діхтяр С. В.

Розвиток ікт-компетентності сучасного вчителя
Діхтяр Світлана Василівна, заступник директора    з навчально-виховної робои Нечаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Ю. І. Яновського  Компаніївського району Кіровоградської області
  

Анотація. У статті описано досвід організації методичної роботи школи з формування ІКТ-компетентності як важливої складової професійного розвитку педагогів.
Ключові слова: ІКТ-компетентність вчителя, методична робота, використання інформаційних технологій, навчально-виховний процес.
  Сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний  і суспільний розвиток людства. У цих умовах  змін вимагає й система навчання. Звідси можна сказати, що актуальність даного питання має місце у сучасному освітньому середовищі, адже нині якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. Вони дають змогу вчителю краще  викладати навчальний матеріал, робити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів і  підвищити їхній інтерес до навчання. Учитель має можливість отримувати найсучаснішу  інформацію, активно спілкуватися з колегами, учнями та батьками. Тому проблема формування та розвитку професійної компетентності сучасних педагогічних кадрів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ-компетентності) є актуальною як в педагогічній теорії, так і в практиці освіти. Широке використання інформаційно-комунікаційних технологій є умовою виконання державного замовлення розвитку освіти.
Законами України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті та іншими офіційними документами передбачається забезпечення ефективного впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання, формується запит не тільки на оновлення інформаційно-освітнього середовища загальноосвітніх закладів, а й на ефективне використання їх ресурсів. А це неможливо без безперервного професійного розвитку педагогів. Інформаційно-освітнє середовище в цьому випадку виступає сферою і засобом розвитку їх професійної компетентності. При цьому безперервна зміна її потенціалу вимагає випереджаючого розвитку ІКТ-компетентності педагогів.
Реалізуючи даний напрямок, в нашій школі була складена програма інформатизації освітнього процесу. Переглянуті кваліфікаційні характеристики посад працівників освіти, які вимагають від учителя на рівні з професійними і правовими компетентностями, володіння й інформаційно-комунікативними компетентностями. У світлі цих вимог в школі ведеться велика робота по навчанню педагогів використання ІКТ в освітній діяльності. З 2010 по 2016 роки педагогічні працівники пройшли курси з отриманням свідоцтва про додаткову професійну підготовку за наступними програмами: «Іntel® Навчання для майбутнього», «Основи інформаційно-комунікаційних технологій» в рамках проекту Macrosoft Партнерство у навчанні, «Основи Інтернет та онлайнові освітні середовища», «Основи веб-дизайну», «Основи комп’ютерної графіки», «Основи створення освітнього блогу» та ін. Протягом 5 років проходять відкриті уроки, майстер-класи, семінари щодо використання ІКТ за темами: «Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес як основний мотив розвитку творчості та підвищення можливостей педагогічної самоосвіти», «Роль інформаційних комунікацій у сучасному підході до  викладання базових дисциплін», «Застосування інформаційних технологій в роботі з обдарованими дітьми», «Використання Інтернет-ресурсів», «Використання інформаційних технологій в початкових класах», «Використання інтерактивної дошки в освітньому процесі» та ін.
Подпись:  
Обласний семінар-практикум 
шкільних бібліотекарів

У 2013 році на базі школи проведено засідання обласної творчої групи вчителів інформатики з проблеми «Технологічні особливості сучасного уроку інформатики». У 2014 році на базі школи проведено обласний семінар-практикум шкільних бібліотекарів з проблеми «Сучасні технології як засіб розширення інформаційного простору користувача бібліотеки навчального закладу: практичний аспект». Подпись:  
Засідання обласної творчої групи
вчителів інформатики

В лютому 2015 р. у закладі був проведений тематичний методичний місячник «Інформаційна компетентність як вагома складова фахової компетентності вчителя».
В рамках місячника були проведені такі заходи:


п/п
Заходи
Дата проведення
Відповідальні за проведення
1.
Відкриття місячника «Інформаційна компетентність як вагома складова  фахової компетентності вчителя» 
Ознайомлення з планом проведення.
02.02.
Заступник директора з навчально-виховної роботи
2.Огляд новинок методичної  літератури.


03.02.Заступник директора з навчально-виховної роботи
Шкільний бібліотекар
3.
Проведення відкритих уроків з проблеми «Впровадження інформаційних медіа-технологій – шлях до формування творчої особистості учня та вчителя». 
Створення добірки авторських уроків з використанням ІКТ (конспекти + відеодиски) у методичному кабінеті школи.
З 02.02. по 27.02.
(згідно графіка)
Заступник директора з навчально-виховної роботи
Керівники ШМО
4.
Анкетування «Визначення базового рівня ІКТ компетентності вчителів»
05.02
Заступник директора з навчально-виховної роботи
5.
Семінар-практикум «Використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі з метою підвищення навчальних компетенцій учнів»
11.02.
Заступник директора з навчально-виховної роботи
6.
Інтерактивний тренінг для вчителів «Основи безпечної роботи з ІКТ»
17.02.
Вчитель інформатики
7.
Практичне заняття «Створення шкільних інформаційних середовищ. Презентація роботи сайту шкільної бібліотеки Нечаївської ЗШ І-ІІІ ступенів    ім. Ю. І. Яновського»
19.02
Шкільний бібліотекар
8.
Перегляд кращих робіт учасників шкільного конкурсу учнівських мультимедійних презентацій «Славетні українці».
25.02
Керівники ШМО
9.
Виставка методичних матеріалів «Мультимедійні технології та сучасний урок: точки перетину інтересів» (з досвіду роботи вчителів школи)
23-27.02.

Заступник директора з навчально-виховної роботи
Керівники ШМО
10.
Обговорення підсумків проведення методичного місячника на нараді при директору
27.02.
Заступник директора з навчально-виховної роботи
   
Можна відзначити ефективну роботу методичної ради по підготовці та проведенню методичного місячника. Тематика методичних заходів актуальна, цікава. В процесі проведеної роботи реалізовано такі завдання:
Ø    проведена робота по ознайомленню вчителів школи з передовим педагогічним досвідом роботи та формами його поширення щодо використання ІКТ;
Ø    підвищено рівень знань педагогічних працівників школи з питань удосконалення ефективності проведення сучасного уроку з використанням інформаційних медіа-технологій;
Ø    проводилася робота над розвитком практичних навичок та вмінь вчителів використовувати в роботі сучасні інформаційні технології;
Ø    проведена робота по підвищенню мотивації молодих вчителів щодо особистісного зростання;
Ø    проводилася робота по формуванню вміння командної взаємодії, спонуканню педагогічних працівників до професійного й особистісного самовдосконалення.
 В результаті проведеного анкетування «Визначення базового рівня ІКТ компетентності вчителів» було встановлено, що з 15 педпрацівників всі володіють навичками роботи з комп’ютером на рівні активного користувача, 11 педпрацівників мають сертифікати про навчання різноманітних спецкурсів по ІКТ.
З метою ознайомлення вчителів з основами використання інформаційно-комунікаційних технологій, сприяння психологічній підготовці до впровадження педагогічних інновацій, в тому числі й ІКТ, стимулювання до їх застосування, сприяння підвищенню професійної компетентності вчителів проведено семінар-практикум на тему «Використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі з метою підвищення навчальних компетенцій учнів». Учасники семінару поділилися досвідом використання ІКТ при вивченні різноманітних шкільних дисциплін, використання ППЗ, комп'ютерних тестових комплексів при викладанні предметів, рекомендаціями щодо розвитку інформаційної, дослідницької, культури учнів та забезпечення їх особистісно орієнтованої підготовки до творчої діяльності в медіа-середовищі.
За бажанням педагогів та для ознайомлення вчителів із формами та методами інтер­активної взаємодії проведено тренінг «Основи безпечної роботи з ІКТ», метою якого було привернути увагу вчителів до проблеми формування безпечного інформаційно-освітнього середовища для дітей та надати рекомендації щодо захисту від Інтернет-ризиків, ознайомити з можливостями програмного керування контентом (фільтрацією) в мережі Інтернет, у тому числі штатними засобами операційної системи. Кожен учасник отримав буклет «Безпека дітей в Інтернеті»
Шкільний бібліотекар Ткаченко О. М., переможець Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у номінації «Веб-ресурс» (2014 р.), провела для педпрацівників практичне заняття на тему «Створення шкільних інформаційних середовищ. Презентація роботи сайту шкільної бібліотеки Нечаївської ЗШ І-ІІІ ступенів ім. Ю. І. Яновського», на якому поділилася досвідом та практичними рекомендаціями щодо планування структури, дизайну та організації ведення власного сайту, блогу.
Протягом місяця вчителі школи згідно графіка провели відкриті уроки з проблеми «Впровадження інформаційних медіа-технологій – шлях до формування творчої особистості учня та вчителя». В результаті в методичному кабінеті створено добірка авторських уроків з використанням ІКТ (конспекти + відеодиски). Кращими були уроки: «Символи України як держави» (курс «Я у світі», 3 клас, вчитель Цьома О. А.), «Гетьманщина наприкінці ХVІІ-на початку ХVІІІ ст.» (історія України, 8 клас, вчитель Ткаченко О. М.), «Населення і політична карта Південної Америки» (географія, 7 клас, вчитель Гасленко А. О.), «Розвиток  образів  у  різних  видах  мистецтва: в літературі, кіно, музиці» (музичне мистецтво, 7 клас, вчитель Єтенко С. В.)
25 лютого всі бажаючі учні та вчителі в кабінеті інформатики змогли переглянути кращі роботи учасників шкільного конкурсу учнівських мультимедійних презентацій «Славетні українці».
Підсумковим етапом проведення методичного місячника стала виставка методичних матеріалів «Мультимедійні технології та сучасний урок: точки перетину інтересів», на якій були представлені матеріали з досвіду роботи вчителів школи по використанню ІКТ.
В ході проведення місячника вчителі школи активно працювали над підвищенням фахового та методичного рівня, брали участь у запланованих заходах, ділилися  досвідом  роботи по впровадженню освітніх технологій в практику роботи. До участі у методичних заходах та проведення відкритих уроків залучалися молоді вчителі.
Матеріали методичного місячника узагальнено та зберігаються у шкільному методичному кабінеті школи.
Процес формування ІКТ-компетентності вчителя носить розвиваючий характер. Учитель-предметник повинен мати предметно-орієнтовану ІКТ-компетентність, тобто вміти освоювати спеціалізовані технології та ресурси, розроблені відповідно до вимог та змісту того чи іншого навчального предмета, а також формувати в собі готовність до їх впровадження в освітню діяльність. Також великою мірою інформаційно-освітнє середовище школи виступає засобом і сферою особистісного розвитку педагогів, формує конструкцію особистісних змін. Організація цілеспрямованої та ефективної методичної роботи в цьому напрямку дає свої позитивні результати. Вчителі нашої школи є активними учасниками різних методичних форм роботи:
1.     27.05.2016 року визнано переможцями обласного огляду освітніх блогів «Педагогічна блогосфера» та нагороджено:
1)    у номінації «Блог учителя. Освітня галузь «Математика та технології»»: Дипломом ІІІ ступеня Громко Л. В., вчителя математики;
2)    у номінації «Блог бібліотекаря»: Дипломом І ступеня Ткаченко О. М., шкільного бібліотекаря.
2.     26-30.10.2015 року вчитель математики Громко Л. В. була учасником обласної науково-практичної Інтернет-конференції (ХІ Хмурівські читання) з проблеми «Технологія фахової майстерності: електронні освітні ресурси та технології» (КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»)
3.    15.12.2015 року Ткаченко А. В. був учасником круглого столу «Українській Асоціації імені Василя Сухомлинського – чверть століття» та представляв матеріали з досвіду роботи закладу з проблеми «Розвиток творчого потенціалу вчителя у контексті педагогіки Василя Сухомлинського» (КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»)
4.    03.02.2016 року вчитель інформатики та математики Громко Г. Ю. був учасником тренінгу «Формування і оцінювання навичок безпечного і відповідального використання Інтернету» (сертифікат №027-ІТKRVG від 03.02.2016 р.) (КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»)
5.    07.02.2016 року вчитель інформатики та математики Громко Г. Ю. був учасником обласної науково-практичної конференції «Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія» (Секція 3: Роль педагогічної спільноти у створенні якісного безпечного україномовного контенту в мережі Інтернет) (сертифікат МЗ №02136577-077/16 від 07.02.2016 р.) (КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»)
6.    21.06.2016 року шкільний бібліотекар Ткаченко О. М. була учасником творчої лабораторії бібліотекарів з проблеми «Розширення інформаційно-освітнього простору користувача: досвід, ідеї, перспективи» (КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»)
7.    Вчитель біології та хімії Чернова О. О. та вчитель фізики Ткаченко А. В. були учасниками авторських вебінарів онлайн-проекту видавництва «Ранок» «Інтерактивна школа творчого вчителя».
8.     Вчитель інформатики та математики Громко Г. Ю. був учасником V Всеукраїнського форуму Microsoft «Вчитель-новатор».
9.     З 16 до 22.05.2016 року учителі школи були учасниками районної науково-практичної інтернет-конференції за підсумками роботи над районною науково-методичною проблемою «Науково-методичний супровід формування в учнів та дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу» за такими напрямами:
1. «Управлінський аспект реалізації науково-методичної проблеми».
2. «Освітня галузь «Суспільствознавство»».
3. «Освітня галузь «Математика»».
4. «Освітня галузь «Технології»».
5. «Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»».
На сьогоднішній день впровадження ІКТ здійснюється за наступними напрямками:
• побудова уроку з застосуванням програмних мультимедійних засобів: навчальних програм і презентацій, електронних підручників, відеороликів, ін.;
• здійснення автоматичного контролю: використання готових тестів, створення власних тестів, застосовуючи тестові оболонки;
• організація та проведення лабораторних практикумів з віртуальними моделями, адже багато явищ недоступні для вивчення в класах через відсутність обладнання, обмеженості часу або не підлягають прямому спостереженню, але можуть бути досить детально вивчені в комп'ютерному експерименті;
• віртуальні екскурсії;
• обробка результатів експерименту;
• розробка методичних програмних засобів;
• використання ресурсів Інтернет;
• комунікаційні технології: дистанційні олімпіади, конкурси, проекти, дистанційне навчання.
Впровадження та навчання ІКТ не можливе без матеріально-технічної бази школи. Щороку ведеться робота щодо її поліпшення.
Також одним з основних напрямків інформатизації освіти є використання ІКТ з метою вдосконалення різних підходів до навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу учня в умовах інформатизації сучасного суспільства.
Використання нових інформаційних технологій істотно полегшує діяльність вчителя:
1.     Ведення різної документації (планування, конспекти занять, звіти).
2.     Учитель, використовуючи комп'ютер, може готувати різноманітні дидактичні матеріали.
3.     Для вчителя відкривається можливість використання мультимедійного проектора, інтерактивних дощок, електронних журналів. Важливу роль займає використання електронних підручників на уроках, а також позакласних заняттях. Завдяки інтерактивній подачі матеріалу в учнів формується творчий підхід до навчання, учень отримує навички самостійної роботи, підвищується рівень сприйняття матеріалу, учень протягом усього уроку займає активну позицію, при вивченні будь-якої теми.
4.     Учитель може самостійно розробляти тести, контролюючі програми. Для створення тестів педагогу не обов'язково мати глибокі знання програмування, адже багато програм призначені для створення інтерактивних тестів на основі бланків.
5.     Використання Інтернету відкриває широкі можливості перед педагогом:
• брати участь в семінарах різного рівня щодо застосування ІКТ в навчальній практиці;
• брати участь в професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
• використовувати при підготовці до уроків, на факультативах, у проектній діяльності широкий спектр цифрових технологій і інструментів: текстові редактори, програми обробки зображень, програми підготовки презентацій, електронних таблиць;
• забезпечити використання колекції цифрових освітніх ресурсів і ресурсів Інтернет;
• формувати банк навчальних завдань, які виконуються з активним використанням ІКТ;
• розробляти власні проекти щодо використання ІКТ.
Комп'ютер – всього лише інструмент, використання якого органічно вписується в систему навчання, сприяє досягненню поставлених цілей і завдань уроку. Комп'ютер не замінює вчителя або підручник, але докорінно змінює характер педагогічної діяльності. Включення в хід уроку ІКТ робить процес навчання цікавим і цікавим, створює у дітей бадьорий, робочий настрій, полегшує подолання труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. Різноманітні моменти застосування інформаційно-комп'ютерних технологій, підтримують і підсилюють інтерес дітей до навчального предмету. Комп'ютер може і повинен розглядатися як могутній важіль розумового розвитку дитини.
Слід зазначити, що час на попередню підготовку вчителя при використанні ІКТ на першому етапі, безсумнівно, збільшується, проте поступово накопичується методична база, що значно полегшує цю підготовку в подальшому.
Отже, виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій в галузі освіти і безпосередньо в діяльності освітнього закладу стало загальною необхідністю. Активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес школи допоможе забезпечити поступовий перехід освіти на новий, якісний рівень. Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні і актуальні завдання педагогіки для забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності педагогічних працівників.

Література
1. Кикоть Е. И. ИКТ-компетентность учителя – одно из условий эффективности современного урока[Електронний ресурс] / Е. Кикоть. – Режим  доступу: http://ipk.khakasnet.ru/forum/index.php?showtopic=9260.
2. Шубина И. М. ИКТ-компетентность современного учителя[Електронний ресурс] / И. Шубина. – Режим  доступу: http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2013/07/23/ikt-kompetentnost-sovremennogo.

2. Національна доктрина розвитку освіти України// Освіта України. – 2002. –№33. – С. 4-6. 

Комментариев нет:

Отправить комментарий