вторник, 15 ноября 2016 г.

Цветік О. І.

ІКТ-компетентність як складова професійного розвитку вчителя математики

Цветік Ольга Іванівна,  вчитель математики та інформатики Олексіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Бобринецької районної ради


Якщо бути занадто логічним, зробити відкриття неможливо.
Тільки ті, хто розпочинають абсурдні спроби, зможуть досягти неможливого.
Освіта — це те, що залишається після того, коли забуваєш все, чому вчили в школі.
Альберт Ейнштейн

Освіта  XXI  століття  має  випереджальний  характер,  тобто  націлена  у  майбутнє,  на розв’язання  проблем  нового  століття, розвиток  ключових  компетенцій  учнів,  формування  в них нових способів мислення та діяльності. У структурі навчання посилюється роль і значення освоєння  різноманітних  способів  діяльності,  підвищення  їхньої  технологічності,  створення умов для активної соціальної дії, дослідницької діяльності. Найважливішою  умовою,  яку  висуває  сучасне  інформаційне  суспільство  до  школи,  є  конкурентоспроможність  випускника,  набуття  ним  таких  якостей,  як  самостійно,  критично  і творчо мислити; грамотно працювати з інформацією (вміти збирати певні факти, аналізувати їх,  робити  ґрунтовні  об`єктивні  висновки;  вирішувати  певні  задачі),  адже  на  сьогодні  — це один із найважливіших чинників успішності молодої людини.
   
  Важливою складовою нової парадигми освіти є ідея неперервного навчання, реалізація якої  спрямована  на  подолання  головної  суперечності  сучасної  освіти  —  стрімкі  темпи збільшення  обсягів  інформації  у  світі  та  обмеження  можливостей  їх  засвоєння  людиною.  Ця суперечність  спонукає  загальноосвітні  навчальні  заклади  формувати  в  учнів  уміння  вчитися, знаходити  інформацію,  критично  її  оцінювати  і  творчо  використовувати,  тобто  формувати  в учнів  інформаційну  компетентність,  яка  у  майбутньому  забезпечить  їм  можливість  успішно навчатися  впродовж  усього  життя;  підготуватися  до  обраної  професійної  діяльності  та постійно вдосконалювати свою професійну майстерність; жити і працювати в інформаційному суспільстві, в умовах економіки.

Бурхливий розвиток інформатики та ІТ все гостріше ставлять перед освітою завдання розширення практики використання новітніх технологій навчання, вдосконалення освітніх методик розробки шляхів формування мислення, цілеспрямованого розвитку інтелекту, навчанню прийомів пізнавального пошуку, до якого відносяться: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, конкретизація, класифікація, систематизація тощо. Впровадження в педагогічну практику проведення інтегрованих уроків посідає особливе місце у формуванні зазначених вище якостей у учнів.

У сучасному світі мабуть немає галузі, де б не використовувався комп’ютер і освітня галузь не є виключенням. Інтерес до вивчення предмету багато в чому залежить від того, як проходять уроки. Застосування комп'ютерної техніки на уроках дозволяє зробити урок нетрадиційним, яскравим, насиченим, наповнюючи його зміст знаннями з інших наочних областей, що перетворюють математику з об'єкту вивчення в засіб отримання нових знань.
     Проблемою мого професійного досвіду є «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики, шляхом застосування інформаційних технологій». 
     Перед собою ставлю перспективну мету: підготовити дитину не до окремого уроку «на завтра», а жити вже сьогодні, тобто виявити творчий потенціал учнів, ство­рити умови для розвитку творчої особистості, яка вміє формувати влас­ну думку, розв'язувати проблеми, здатна самостійно займатися власною освітою.
Для  реалізації поставленої проблеми визначила основні завдання:

 вчити адаптуватися в сучасних інформаційних умовах;

вчити творчо сприймати інформацію різного виду (текстову, відео, звукову, фото);

 формувати вміння пошуку, обробки, використання, зберігання та передачі потрібної інформації, оминати інформаційне «сміття»;

допомогти дитині знайти й проявити себе у колективі;

виховувати готовність використовувати комп’ютерні технології і навички у повсякденному житті.

Формування навичок та вмінь при застосуванні інформаційних технологій є одним із важливих моментів навчання. Це дозволяє учням глибоко оволодіти шкільними предметами, готує їх до самостійного поповнення знань. Якщо на уроках математики застосовувати інформаційні технології, то це сприяє підвищенню інтересу учнів до вивчення математики, розвиткові їх логічного й просторового мислення, уваги, творчості, самостійності
Інформаційні технології широко впроваджуються у навчальний процес. Насамперед, як засіб доступу до інформації, індивідуалізації та диференціації навчання. Їх можна використовувати при ознайомленні учнів з новим матеріалом і для закріплення та повторення вивченого. Уроки математики відрізняються від інших своєю специфікою: мало теорії, багато практики і основними інструментами залишаються зошит і ручка. Можна весь урок переглядати презентації, відео, слухати цікаві факти, але поки сам не почнеш розв’язувати на папері – результат не буде високим. В той же час, для підтримки інтересу учнів до математики, для різноманітності інформації, для того, щоб урок був яскравим, насиченим і нетрадиційним просто необхідно використовувати інформаційні технології, пам’ятаючи при цьому про міру і доцільність їх застосування.
Ефективність застосування нових інформаційних технологій на уроках математики обумовлена наступними факторами:
1)  різноманітність форм представлення інформації;
2)  висока степінь наочності;
3)  можливість моделювання за допомогою комп’ютера різноманітних об’єктів і процесів;
4)  звільнення від рутинної роботи, що відвертає увагу від засвоєння основного змісту;
5)  можливість організації колективної та індивідуальної дослідницької роботи;
6)  можливість диференціювати роботу учнів у залежності від рівня підготовки, пізнавальних інтересів та ін.; використовуючи сучасні інформаційні технології;
7)  можливість організувати комп’ютерний оперативний контроль і допомогу з боку вчителя;
8)  можливості комп’ютера дозволяють учню активно приймати участь у процесі пізнання.
Інформаційна технологія - це сукупність методів, процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, обробку, зберігання, розповсюдження і відображення інформації з метою зниження проблемності використання інформаційного ресурсу, а також підвищення їх надійності та оперативності.
Мета створення та широкого розповсюдження інформаційних технологій - вирішення проблеми розвитку інформатизації суспільства і всієї життєдіяльності в країні 
Інформаційна технологія навчання – це педагогічна технологія, що застосовує спеціальні способи, програмні і технічні засоби для роботи з інформацією.   Той об’єм інформації, з яким працює сучасний учень, фізично неможливо опрацювати без технічних засобів. Також зважаючи на складну ситуацію із забезпеченням державою навчальної літератури в останні роки,  комп’ютер стає не лише іграшкою, а й повноцінним засобом навчання. 
Останнім часом під інформаційними технологіями найчастіше розуміють комп'ютерні технології. Зокрема, інформаційні технології мають справу з використанням комп'ютерів і програмного забезпечення для зберігання, перетворення, захисту, обробки, передачі і отримання інформації
На уроках математики за допомогою комп'ютера можна вирішити багато різних проблем, пов’язаних із специфікою предмету.
Сучасні діти сприймають комп’ютер дуже позитивно і мають певні навички роботи з ним, що допомагає у процесі навчання. Великий банк програмних засобів навчання дають змогу учителю підібрати необхідний матеріал для уроку, позакласної і виховної роботи. Завдяки інформаційним технологіям та Інтернету, учні отримують можливість спільної роботи над проектами, доступу до різних інформаційних джерел в країні і за кордоном.
Інформаційні технології, найбільш уживані у навчальному процесі, можна розділити на дві групи:
·        мережеві технології, які використовують локальні мережі та глобальну мережу Internet (електронні варіанти посібників, сервери дистанційного навчання, сервіси для створення інтерактивних вправ, що забезпечують інтерактивний зв'язок з учнями через Internet, в тому числі в режимі реального часу);
·        технології, орієнтовані на локальні комп'ютери (навчальні програми, комп'ютерні моделі реальних процесів, демонстраційні програми, електронні задачники, контролюючі програми, дидактичні матеріали). 
В процесі своєї  педагогічної діяльності використовую інформаційні технології в таких напрямках:
1. Для висвітлення теми уроку: тема уроку представляю ​​на слайдах, у яких сформульовані завдання уроку та ключові моменти питання, яке вивчається. Етапи  уроку, основні тези і  весь необхідний ілюстративний матеріал чітко і наочно виконані на слайдах сприяють концентрації уваги учнів і активізації їх діяльності. Мотивація учбової діяльності зростає в декілька разів. Презентація звільняє мене від традиційного використання дошки. Психологами доведено, що найкраще запам’ятовується незвичайна, яскрава, рухлива та звукова наочність. Презентація зацікавлює учнів з перших хвилин уроку.
2. Як супровід пояснення вчителя: для конкретних уроків створюю мультимедійні конспекти-презентації, що містять короткий текст, основні формули, схеми, малюнки, демонстрацію послідовності дій для виконання практичної частини роботи. Для уроків математики важливе застосування анімованих креслень, коли потрібно організувати роботу учнів з графіками, кресленнями для доведення теорем і задач, виконати схему, використовувати таблицю і т.д. Це дає можливість ефектно подати інформацію, а значить, зацікавити учня, зекономити час на записи на дошці, подати великий об’єм інформації.
3. Найбільш   продуктивним є використання мультимедійних засобів на уроках геометрії, особливо при побудові перерізів фігур, тіл обертання та на уроках алгебри  при вивченні геометричних перетворень графіків функцій, обчисленні визначених інтегралів, знаходженні площ плоских фігур та об’ємів тіл обертання. Для цього використовую програму AdvancedGrapher, та створюю власні презентації, наприклад «Координатна площина».
4. Для контролю знань: використання комп'ютерного тестування підвищує ефективність навчального процесу, активізує пізнавальну діяльність школярів. Я використовую програму Тест-W2, яка дає можливість перевірити теоретичні знання учнів, за допомогою сервісу Google Форми створюю форми для опитування або тестування з предмету. Робота з тестуючими програмами є актуальною у зв’язку з використанням тестів під час державної підсумкової атестації та на зовнішньому незалежному оцінюванні.
5. Для підтримання інтересу до навчання: за допомогою комп'ютера легко створити на уроці цікаву ігрову ситуацію. Учні з захопленням     відправляються на пошуки виходів з лабіринтів, у фантастичні подорожі, коли для цього їм доведеться засвоїти певні математичні знання та отримати необхідні математичні навички. Для створення кросвордів, пазлів, інтерактивних вправ використовую різні програмні продукти, наприклад GCompris, сервіс для створення мультимедійних інтерактивних вправ LearningApps, сервіс для створення хмаринок тег Imagechef. Створюю інтерактивні презентації та інтерактивне відео за допомогою сервісу Zaption.
6. Для різноманітності інформації та видів роботи на заняттях з математики розробляю позакласні заходи з математики з використанням інформаційних технологій.
7. Для узагальнення інформації, отриманої на уроці створюю карти знань за допомогою програми FreeMind.

8. Для створення психологічно-комфортної обстановки на уроці: учні мають різний психологічний статус і багато хто з них хворобливо ставиться до зауважень, дуже боїться зазнати фіаско на очах у класу. У діалозі з комп'ютером нічого подібного не відбувається: комп'ютер не рахує, скільки було невдалих спроб розв'язання задачі, не робить ніяких зауважень. Він ще й підкаже, що і як потрібно зробити. Таким чином формується ситуація психологічного комфорту, яка створює можливість пізнавальної та емоційної свободи учнів. Кожен комп'ютерний урок є, в принципі, інтегрованим - на ньому, крім завдань предметних вирішуються завдання курсу інформатики. Учень оволодіває не лише знаннями та навичками даного предмету, а й інформатики, встановлюючи тим самим міжпредметні зв’язки. Часто це сприяє поліпшенню емоційного та психологічного клімату у колективі, коли налагоджуються стосунки між учнями, які добре розбираються у певному навчальному предметі і між тими, хто добре володіє комп’ютерними технологіями.

Комментариев нет:

Отправить комментарий