среда, 16 ноября 2016 г.

Гейко С. І.

ІКТ- компетентність як складова професійного розвитку молодого педагога

Гейко Світлана Іванівна, методист науково - методичного центру управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради Кіровоградської області

Анотація. Стаття присвячена характеристиці організації роботи молодих педагогів загальноосвітніх навчальних закладів Олександрійської міської ради з ІКТ у навчально-виховному процесі у період їх професійної адаптації. Розкриваються основні аспекти з питань формування та розвитку ІТ – компетентності молодих педагогічних працівників. Висвітлено форми та методи застосування нових інноваційних технологій, які забезпечують ефективне й якісне використання інформаційних ресурсів у системі роботи з молодими вчителями у міській Школі молодого вчителя науково - методичного центру управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради Кіровоградської області. Охарактеризовано складові елементи процесу створення сучасного інформаційного забезпечення.

Рік
Кіль
кість молодих вчителів
З них
Форма навчання

І-ІІ
рівень акредитації
ІІІ-ІV рівень акредитації
За розподілом
Само
влаштування
Державна
Комерційна
 З них індивідуа
льна

2011
3
2
1
1
2
3
0
1

2012
8
5
3
0
8
8
0
0

2013
4
0
4
2
2
4
0
0

2014
10
4
6
2
8
9
1
0

2015
11
4
7
0
11
11
0
0

2016
10
4
6
0
10
10
0
0


-
3, продовжують навчання
всього
46
19
27
5
41
45
1
1

                                            
 Молодий спеціаліст стає хорошим учителем
 насамперед завдяки атмосфері творчої праці
педагогічного й учнівського колективів 
В. О. Сухомлинський
            Докорінне реформування системи освіти в Україні, безумовно потребує відповідних змін у формуванні професійної майстерності кожного учасника педагогічного процесу. Суспільству потрібен не сліпий виконавець адміністративних вказівок, а компетентний, розвинений педагог-професіонал, який має глибокі знання, кращі надбання національної та світової культури, здатний до творчих рішень, готовий до роботи в нестандартних умовах. Успішна педагогічна діяльність молодого вчителя залежить не тільки від його професійної підготовки і особистісних якостей, а й від того, у який колектив він потрапив, які умови праці й побуту йому створять, яку надаватимуть методичну допомогу, як стимулюватимуть його ініціативність і творчий потенціал. Система професійної адаптації молодого вчителя – це цілісний процес у структурі якого особливе місце посідає методична підтримка молодого педагога на перших кроках його педагогічної діяльності та ІКТ – компетентність як складова професійного розвитку.
        У галузі освіти ІКТ - технології знаходять застосування в багатьох напрямах діяльності молодого вчителя, зокрема, у зв’язку з тим, що оновлюється зміст освіти, започатковується дистанційне навчання, упроваджуються нові форми спілкування: через електронну пошту, відеоконференції, участь у роботі Інтернет – конференцій, форумів тощо. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес зумовлює не тільки появу сучасних технічних засобів, але й нових форм і методів навчання. Учитель стає ключовою фігурою не тільки навчально-виховного процесу, а й самого процесу інформатизації освіти.
         Одне з головних завдань міської Школи молодого вчителя – організувати навчання для молодих педагогічних працівників міста з питань використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. Це ставить нові завдання перед освітньою системою міста і висуває нові вимоги до вчителя. Саме від рівня розвитку його інформаційно-технологічної компетентності залежить успішність процесу інформатизації. Чим багатограннішою буде теоретична та практична підготовка молодого вчителя, тим ширший його підхід до вибору можливих варіантів навчання. І коли стратегію засвоєння знань обрано правильно, то настає взаємне підсилення зусиль учителя та самих учнів, і ефект навчання при цьому різко підвищується.
                    Перш ніж розпочати навчання педагогічних працівників в Школі молодого спеціаліста міста з питань використання ІКТ та прищеплення певних навичок роботи з ними, ми обов’язково проводимо діагностування, моніторингові дослідження рівня ІКТ - компетентності. Ця робота спрямована на виявлення базового рівня володіння ПК вчителем, а також на визначення тих розділів курсу Основи ІКТ, які найбільше цікавлять педагогів та рівень знань з цих розділів. Результати моніторингових досліджень розглядаємо та враховуємо при плануванні роботи постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і використання ІКТ в освітньому процесі.
Рівень комп’ютерної грамотності педагогічних працівників міста зростає з кожним роком.
 Виходячи з цього, при плануванні процесу стажування молодих вчителів - предметників  у місті враховуємо три чинники:
-   технічний, програмний, методичний та інформаційний компоненти ІКТ;
-   рівень засвоєння ІКТ учителем як користувачем (визначається глибиною володіння можливостями комп’ютерної техніки та програмним забезпеченням загального призначення);
- рівень впровадження вчителем ІКТ в свою професійну діяльність (визначається шляхом діагностування того, наскільки творчо та системно вчитель готовий використовувати ІКТ при викладанні своєї дисципліни).
Різноманітні форми роботи спрямовані на формування та вдосконалення інформаційної грамотності вчителя, а саме: здатності розуміти сутність обробки інформації, знаходити інформацію в різних джерелах, користуватися автоматизованими системами пошуку та обробки інформації, інтерпретувати інформацію, використовувати моделювання для вивчення різноманітних об’єктів та явищ, виконувати аналіз інформаційних моделей та ін., формування умінь усвідомленого використання сучасних інформаційних технологій у навчанні; знайомство з електронними засобами навчального призначення за предметами, мультимедійними навчальними та довідковими посібниками, Інтернет - ресурсами; обговорення та відпрацювання методичних прийомів їх використання передбачають здобуття та удосконалення навичок користувача, формування готовності використовувати ІКТ в своїй професійній діяльності - адже молодим спеціалістом вважається вчитель, який приступив до педагогічної роботи вперше та  має стаж роботи з 1 до 3 років. Він учорашній студент.   
  За останні роки в загальноосвітніх навчальних закладах міста склалася певна система організації роботи з даною категорією працівників, що сприяє становленню фахівців сучасного рівня, які володіють найновішими методиками навчання та виховання.  Цей напрямок роботи є одним із основних в діяльності закладів.
У роботі з молодими вчителями ми керуємося словами А.Дістервега: «Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю, пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній».
         Згідно з Законом України «Про освіту», Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» від 22 серпня 1996 року № 992, Положенням про стажування молодих спеціалістів, які закінчили вищі навчальні заклади (лист Міністерства освіти № 31-М від 27.03.74 року), на виконання наказу управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради від 09.10.2016 року № 644 «Про організацію роботи зі стажистами та молодими вчителями в навчальних закладах освіти міста», з метою набуття практичних навичок, спрямованих на підвищення рівня психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової і методичної підготовки, планом науково-методичного центру передбачена робота з молодим вчителями. У закладах, куди направлені молоді вчителі, також наказами «Про організацію стажування», визначаються терміни стажування, наставники та відповідальні за стажування.
 Період стажування триває з 01 жовтня до 31 травня  поточного навчального року. За останні роки до роботи вперше приступили 42 молодих вчителів: 2011 рік - 3 особи, 2012 рік – 8 осіб, в 2013 році - 4 особи, 2014 році - 10 осіб, 2015 рік – 11, 2016 рік – 6 осіб.
Стажування пройшло: 2011 рік - 3 особи, 2012 рік – 8 осіб, в 2013 році - 4 особи, 2014 році - 4 осіб, 2015 рік – 4, 2016 рік - 4.
На базі загальноосвітніх закладів, куди були розподілені молоді спеціалісти, відбувалися практичні та методичні заходи, а саме:
1)    ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 6 - практичне заняття «Перші кроки до педагогічної майстерності»;
2) НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 9 – спеціалізована школа» - дискусія «Оцінювання знань учнів. Фактори, які впливають на рівень навчальних досягнень учнів»;
3)    НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» - презентація досвіду «Імідж сучасного педагога - запорука професійного становлення вчителя, ІКТ – компетентність як складова професійного розвитку педагога»;
4)    Центральна бібліотечна система міста – педагогічна вітальня «Яскраві сторінки 25- річного поступу модернізації освіти міста в контексті реформаторських змін у  
              державі»;
5)    ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 15 – методична панорама «Поєднання традиційних та нетрадиційних  форм організації навчально-виховного процесу»,                        презентація власних напрацювань молодих педагогів;
6)    ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 16 – круглий стіл «Реалізація диференційованого та індивідуального підходів до навчання».                        
Як результат системи роботи, маємо гідну оцінку праці молодої зміни педагогічної сім’ї міста Олександрії, а саме:
- молоді спеціалісти Буйваленко Олена Вікторівна, вчитель початкових класів ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів №17- ліцей) та Унгул Світлана Валеріївна, вчитель інформатики навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №12 дошкільний навчальний заклад», були делегатами 42 обласного зльоту молодих вчителів в м. Кіровограді та  м. Києві. Унгул С.В. стала лауреатом обласної премії ім І.Г.Ткаченка за творче використання ІКТ в гуртковій роботі та під час виступу на конкурсі молодих вчителів обласного зльоту виборола звання «Міс Освітяночка глядацьких симпатій»;
- молодий спеціаліст  Дробот Олександр Ігоревич, вчитель інформатики ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів №17- ліцей) був делегатом 43 обласного зльоту молодих вчителів який був присвячений 95-річчю від дня народження педагога, земляка І.Г.Ткаченка, 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря - Т.Г.Шевченка та 75-річчю утворення Кіровоградської області в м. Кіровограді. Під час виступу на конкурсі молодих вчителів обласного зльоту виборов звання «Міс Освітянин-ерудит» глядацьких симпатій»;
- молодий спеціаліст  Косяк Анна Юріївна, вчитель української мови ЗНЗ І-ІІ ступенів № 8, була делегатом 44 обласного зльоту молодих вчителів, присвяченого 70-річчю звільнення України від німецько-фашистських загарбників «Патріотичне виховання дітей і молоді – запорука міцності держави» в м. Кіровограді. Вона стала лауреатом конкурсу молодих вчителів обласного зльоту та виборола звання «Міс Освітяночка - обдарованість»,
- молоді спеціалісти Самойленко Дарина Вікторівна, вчитель англійської мови НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 9 - спеціалізована школа», та Полейчук Тетяна Олександрівна, вихователь групи продовженого дня навчально-виховного комплексу «Олександрійський колегіум-спеціалізована школа», були делегатами ювілейного 45 обласного зльоту молодих вчителів в м. Кіровограді та  м. Одесі, який був присвячений 25-річчю Незалежності України. Полейчук Тетяна Олександрівна стала лауреатом обласної премії імені І.Г.Ткаченка за творче впровадження ідей трудового виховання, Самойленко Дарина Вікторівна під час виступу на конкурсі молодих вчителів обласного зльоту виборола звання «Міс Освітяночка глядацьких симпатій».
 Разом з тим, розвиток ІТ- компетентності має свою специфіку і труднощі. З одного боку, інформаційно-комунікаційні технології мають подвійне входження в навчальний процес: виступають і як об'єкт вивчення, і як засіб навчання. З іншого боку - стрімкий їх розвиток вимагає вивчення не конкретних програмних засобів, а усвідомлення молодими педагогами сутності, можливостей і перспектив розвитку комп’ютерних технологій, розуміння психолого - дидактичних аспектів їх використання. Це зумовлює необхідність створення ефективної, динамічної, гнучкої системи науково-методичної роботи у галузі інформаційних технологій.
         Отже, робота НМЦ з молодими педагогами реагує на нагальні потреби та забезпечує процес адаптації  у сферу інформаційно-комунікаційних технологій навчально-виховного процесу, запобігання виникнення труднощів з навчанням з питань упровадження ІКТ- технологій.  
Використані джерела:
1. Закон України «Про освіту» - [Електронний ресурс]Режим доступу:   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.
2. Положення  про стажування молодих спеціалістів, які закінчили вищі навчальні заклади (лист Міністерства освіти № 31-М від 27.03.74 року) - [Електронний ресурс]Режим доступу: http://www.lesia-lytvyn.kiev.sch.in.ua/informaciya_pro_zaklad/metodichnij_kabinet/polozhennya/polozhennya_pro_stazhuvannya/
3.Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» від 22 серпня 1996 року № 992, 2 - [Електронний ресурс]Режим доступу http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/992-96-%D0%BF

Комментариев нет:

Отправить комментарий