среда, 16 ноября 2016 г.

Доброва О.І.

Підвищення ІКТ - компетентності педагога – шлях до успіху

Доброва Оксана Іванівна, завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Вільшанської районної державної адміністрації

Анотація. Висвітлено питання ролі інформаційно-комунікаційної компетентності педагога у його професійній діяльності. Викладено погляди науковців щодо визначення ІКТ-компетентності. Особлива увага акцентується на напрямках роботи вчителя з впровадження ІКТ в навчально-виховний процес. Розглянуто показники інформаційної компетентності вчителя та її рівні. Визначено складові системи формування ІКТ-компетентності вчителя. Розкрито шляхи підвищення інформаційно-комунікаційної компетентності. Надано обгрунтування того, яким повинен бути кінцевий продукт росту інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя.Програма інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1722-2010-%D1%80.   Сучасне суспільство і стрімкий розвиток інформаційних та  комунікаційних технологій стали невід’ємною частиною існування людини ХХІ століття, інформатизуючи усі сфери її життя, зокрема й освітню. У школах ХХ століття діяла система:  «учитель – учні – учень – учитель –учні», де джерелами інформації виступали учитель, книга, загальний розвиток радіо та телебачення;  педагог виконував ведучу роль, виконуючи управлінську функцію; алгоритм його дій зводився до пояснення матеріалу, який  учень  почув, запам'ятав і відтворив; очікуваним результатом навчання був лозунг: знання заради знань. Розвиток ІКТ у школах ХХІ століття характеризується впровадженням дієвої системи: «учитель – учень – учні – учень – учні – вчитель», де джерелом інформації є учитель, книга, електронна книга, телебачення, Інтернет; учитель виконує роль  співробітника - помічника, який створює навчальну ситуацію: учень «відкрив» невідоме, практично використав, оцінив, прозвітував; очікуваним результатом навчально-виховної діяльності  стає самостійний пошук і свідоме використання інформації в різних життєвих ситуаціях.            Концепція Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» говорить, що на сучасному етапі       інтенсивне впровадження  інформаційно-комунікаційних   технологій   у   сферу   освіти    є національним  пріоритетом [3].
У науковій літературі поняття ІКТ-компетентності має різноманітне трактування: П.В. Беспалов визначає дане поняття як інтегральну характеристику особи, що припускає мотивацію до засвоєння відповідних знань, здібність до вирішення задач у навчальній і професійній діяльності за допомогою комп'ютерної техніки і володіння прийомами комп'ютерного мислення; А.А. Єлізаров під ІКТ-компетентністю розуміє сукупність знань, умінь і досвіду діяльності, причому саме наявність такого досвіду, є визначальною по відношенню до виконання професійних функцій;                О.М. Шилова та М.Б. Лєбєдєва визначають ІКТ-компетентність як здатність індивіда вирішувати навчальні, життєві, професійні задачі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій; за Н.В. Насировою, це – мотивація, потреба й інтерес до отримання знань, умінь і навичок у галузі технічних, програмних засобів й інформації; компетентність педагогів в області ІКТ розглядається Л.М. Горбуновою і А.М. Семібратовим  як готовність і здатність педагога самостійно і відповідально використовувати ці технології в своїй професійній діяльності; О.В. Овчарук, М.І. Жалдак та  Н.В. Морзе передбачають здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.
    Узагальнюючи наведені означення,  під ІКТ-компетентністю педагога  розуміємо  інтегративне утворення особистості, яке виявляють у прагненні, здатності й готовності до ефективного застосування сучасних засобів  інформаційних і комп’ютерних технологій для вирішення  завдань у навчанні й повсякденному житті, усвідомлюючи при цьому значущість предмета та результати діяльності, а  саме:
§ здійснювати інформаційну діяльність по збору, обробці, передачі, збереженню інформаційного ресурсу, по продукуванню інформації з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення;§ оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення;§ організовувати інформаційну взаємодію між учасниками  навчального процесу і інтерактивним засобом, що функціонує на основі  засобів ІКТ;§ створювати і використовувати психолого-педагогічні діагностичні методики контролю і оцінки рівня знань учнів;§ здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмету.ІКТ-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість  педагогу бути сучасним, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення   в своїй професійній діяльності. Слід відмітити, що майже всі науковці виділяють цю компетентність як обов’язкову складову професійної компетентності педагога.    Важливість формування ІКТ грамотності населення, створення неперервної системи підвищення кваліфікації в галузі ІКТ чітко відображена в Міжнародній програмі ЮНЕСКО «Інформація для всіх», оскільки саме від вчителів залежить розвиток інформаційної культури молоді.
          Інформаційно-комунікаційна компетентність педагога стає невід’ємною складовою  «портрета»   сучасного фахівця в галузі освіти  поряд із такими компетентностями, як: методична, предметна, соціальна, особистісна, психолого-педагогічна, інноваційна. Найбільш затребуваними  є вчителі, які володіють сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, готові постійно вдосконалювати професійний рівень відповідно до сучасних тенденцій.
Реалізація принципу «освіта через усе життя», якого повинен дотримуватись педагог-новатор, можлива лише за умови впровадження сучасних ідей і технологій, забезпечення раціонального рівня комп’ютеризації викладання й учіння. Інформатизація освіти приводить до трансформації ролі вчителя, до виникнення нових методів та організаційних форм підготовки педагогів. Успішне використання ІКТ в освітньому процесі залежить від здатності  педагога по-новому організовувати навчальне середовище, поєднувати  сучасні тенденції в освіті.
         Не кожен вчитель може впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховний процес. Показниками інформаційної компетентності вчителя є: готовність до освоєння та аналітичної обробки інформації; прагнення до формування та розвитку особистих творчих якостей; наявність високого рівня комунікативної культури (в тому числі комунікації за допомогою засобів ІКТ), теоретичних уявлень і досвіду організації інформаційної взаємодії; готовність до спільної між усіма суб’єктами інформаційної взаємодії, освоєння наукового та соціального досвіду, спільної рефлексії та саморефлексії; освоєння методів одержання, відбору, зберігання, відтворення, уявлення, передачі та інтеграції інформації (в тому числі в рамках обраної предметної області) за допомогою засобів ІКТ.
Виходячи з розуміння інформаційної компетентності вчителя, як сукупності знань, умінь і досвіду діяльності, можна визначити  рівні інформаційної  компетентності:
·  базовий – сукупність знань, умінь і досвіду, які необхідні вчителю для вирішення освітніх завдань засобами ІКТ загального призначення;

· предметно-орієнтований  – орієнований на засвоєння і формування отовності до впровадження в освітню діяльність спеціалізованих  технологій і ресурсів, які розроблені відповідно до вимог, змісту та методики викладання того чи іншого навчального предмета:
·       педагогічний (методологічний, психолого-педагогічний методичний).          Показниками інформаційної компетентності вчителя є наявність загальних уявлень у сфері розвитку та використання ІКТ; наявність уявлень про електронні освітні ресурси; налаштування інтерфейсу та встановлення відповідного програмного  забезпечення; вміння створювати мультимедійні засоби навчання в середовищі програми PowerPoint; застосування можливостей пакету Microsoft Office для розробки  дидактичних матеріалів з предметної області та робочих документів; вміння обробляти графічні зображення; володіння базовими Інтернет-сервісами, технологіями та основами технології побудови Веб-сайтів.
           ІКТ - компетентність вчителя залежить від ІКТ - вмінь педагога: створювати текстові документи, таблиці, малюнки, діаграми, презентації; використовувати інтернет-технології, локальні мережі, бази даних;   здійснювати анкетування,  діагностування, тестування, пошук інформації; розробляти власні електронні продукти;  поєднувати готові електронні продукти.
          Система формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя складається із освоєння інструментальних можливостей ІКТ та педагогічних їх можливостей, дослідно-експериментальна діяльність по включенню ІКТ в освітній процес,  впровадження ІКТ в освітню практику, нова організація освіти на основі використання ресурсних можливостей ІКТ.          Підвищенню ІКТ - компетентності вчителя сприяє участь вчителя у  засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднань, методичних тижнях, семінарах - практикумах, майстер-класах, творчих груп,фокус-груп,  тренінгах та моніторинг ефективності використання ІКТ у своїй педагогічній діяльності через діагностику мотивації, рівня навчальних досягнень учнів,  рівня ІКТ-кометентності педагога. Проходження курсів, самоосвіта, апробація прийомів ІКТ, участь в освітянських Інтернет-спільнотах сприяють підвищенню його ІКТ-грамотності.
          Кінцевим продуктом росту інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя є перехід із базового рівня, який передбачає  володіння оптимальним обсягом інформації, необхідним для засвоєння основного навчального змісту; уміння критично осмислювати інформацію; порівнювати фрагменти з різних джерел; визначати їх  достовірність; вилучати інформацію, яка потрібна для роботи і  узагальнювати її,   до творчого рівня, коли вчитель використовує його для досягнення певної мети, свідомо та відповідально  формує власний  ІКТ– образ, здатний створювати ІКТ-продукт з використанням різних жанрів, програм, технологій, поширює їх через  комунікаційні мережі, розробляє цифрові освітні ресурси і створює навчальне інформаційно-комунікаційне середовище, створює блоги, сайти і публікує власні медіа-продукти.         Успішне використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі, підвищення ІКТ-компетентності вчителя сприяє ефективній організації навчального середовища на основі поєднання новітньої інформаційної  і традиційної педагогічної практики.

                                                 Використані джерела:


1.     Воротня Н. Медіа-освіта людини ХХІ століття//Методист. – 2016. –№4. – с.8 –19.2.     ІКТ-компетентність педагога.  Збірник науково-методичних статей – Тростянець,  2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://rmc.trost.net.ua/wp-content/uploads/2015/02/broshura_25_ikt-kompetentnist_pedagoga.pdf.3.     Концепція Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 4.     Напрямки роботи з формування ІКТ- компетентності педагогів [Електронний ресурс] – Режим доступу: vitppt.com.ua/rizne/napryamki-roboti-z-formuvannya-ikt-kompetentnosti-pedagogiv.html.5.     Формування та розвиток ІКТ-компетентності педагогів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/.

Комментариев нет:

Отправка комментария