среда, 16 ноября 2016 г.

Злагоднюк О. Г.

Використання ІКТ уроботі класного керівника


Злагоднюк Олена Григорівна,голова методичного об᾽єднання класних керівників 5-11 класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Солгутове Гайворонського району

Актуальність і значущість переходу роботи класного керівника на новий етап із застосуванням технічних засобів, продиктована необхідністю впровадження особистісно-орієнтованого виховання, яке передбачає співпрацю між викладачем і учнем.Використання інформаційно-комунікаційних технологій і їх застосування залежить від чіткого уявлення, де і з яким ступенем ефективності можуть бути застосовані ці технології. Таким чином, очевидна необхідність використання комп’ютерних технологій у вихованні.

Виховні функції в нашій школі  виконуються усіма педагогічними працівниками, але головна роль у вирішенні завдань виховання підростаючого покоління відводиться класному керівникові. Від успішності його роботи залежить рівень вихованості учнів і між особисті снівідносини в класному колективі. Мета діяльності класного керівника - це створення умов для самореалізації і саморозвитку особистості учня, його успішної самореалізації в суспільстві. Але для того, щоб дитина вірила у щирість слів учителя, самому класному керівникові необхідно саморозвиватися  і самореалізовуватися в суспільстві та оволодівати новими інформаційними технологіями. Використання ІКТ у педагогічній роботі - це один із способів самоствердження та самореалізації в шкільному колективі.Критерії ефективності використання комп’ютера в роботі класного керівника з виховної роботи:-   економічність (зменшення матеріальних і часових ресурсів);- компактність (можливість накопичувати інформацію на електронному носії, виключаючи накопичення папок з інформаційним матеріалом);- наочність (видимість) – особливість структурного оформлення програм, що дає можливість розширювати й поглиблювати уявлення про матеріал, про взаємозв’язки;- можливість проведення моніторингу (економна, цілеспрямована та індивідуальна діагностика та форма вивчення особистості дитини через тести, анкети);- можливість творчого розвитку особистості учнів, їх ініціативи, самореалізації і самодіяльності через індивідуальну роботу.Інформаційні технології дозволяють урізноманітнити форми роботи з учнями, зробити їх, більш творчими, спрощується процес спілкування з учнями та їх батьками.Сьогодні, у час науково-технічного прогресу, вчитель-класний керівник повинен володіти комп’ютером, інформаційно-комунікаційними технологіями, вміти працювати в мережі Інтернет, спілкуватися в соціальних мережах. Проте, в Положенні про класного керівника навчального закладу системи загально їсередньої освіти, затвердженому  Наказом Міністерстваосвіти і науки України  № 434 від 06.09.2000р.,з урахуванням змін до Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (наказ МОН України від 29.06.2006 року № 489 чітко визначені функції класного керівника. Вивчивши дані функції, можна визначити коло заходів, де можливе використання ІКТ. Використання ІКТ внесло зміни у всі сторони життя школи. У першу чергу - змінилася роль учня. Він став активним учасником освітнього процесу, перетворився на партнера вчителя (допомагає у підготовці та проведенні уроків і позакласних заходів). Особливо це важливо в підлітковому віці, коли навчальна діяльність перестає бути провідною і вимагає додаткових мотивів. Використання ІКТ являється додатковим стимулом та  дозволяє підтримати інтерес до навчально-виховної роботи у підлітка. Основні напрямки діяльності  в процесі  інформатизації виховної роботи є: 1) комп'ютерний супровід виховної роботи як засіб реалізації нових педагогічних технологій; 2) профорієнтація учнів; Мета діяльності класного керівника - це створення умов для самореалізації і саморозвитку особистості учня, його успішної самореалізації в суспільстві. Але для того, щоб дитина вірила у щирість слів вчителя, самому наставнику  необхідно саморозвиватися і самореалізовуватися в суспільстві та оволодівати новими інформаційними технологіями. Використання ІКТ в педагогічній роботі - це один із способів самоствердження та самореалізації в шкільному колективі.За останні кілька років ІКТ затвердили свої позиції в навчально-освітньому процесі - немає педагога, який не користувався б комп'ютером на своїх уроках. Але можливості ІКТ у виховній роботі з дітьми поки що не вичерпані. Функції педагога, вивчивши які, можна визначити коло заходів, де можливе використання  ІКТ. До комунікативної функції відноситься встановлення загального сприятливого клімату в класі. Становлення доброзичливих міжособистісних відносин відбувається  в результаті спільної діяльності учнів класу та педагогів. До такої діяльності відносяться  класні години, інформаційні години, години спілкування, участь у загальношкільних виховних заходах та підготовка матеріалів для шкільного сайту. Класні та інформаційні години супроводжуються комп'ютерними презентаціями, складеними або вчителем, або учнями та використанням матеріалів Інтернету. Аналітико-прогностична функція передбачає вивчення індивідуальних особливостей учнів та їх розвиток. У цьому практичному психологу, соціальному педагогу, вихователю  та  класному керівникові здатні допомогти ІКТ. Проведення тестування та під рахунок результатів можна довірити комп'ютерній програмі. Під контрольною функцією мається на увазі контроль за успішністю і відвідуваністю учнів навчальних занять. Незаперечні переваги естетичного оформлення заходів за допомогою якісного звуку на CD, оригінальних заставок і тематичного відеоряду в програмах Microsoft PowerPoint, виконаних із застосуванням комп'ютера. Використання цифрової камери дозволяє поповнювати відеоархів школи, класу якісними матеріалами і готувати унікальні підбірки матеріалів. Для проведення заходів розробляються дипломи, медалі, листівки, нагородні значки, міні-оформлення, що дозволяє зробити заходи більш видовищними і яскравими. Наш сайт школи містить найрізноманітнішу інформацію про організацію роботи навчального закладу, досягнення учнів та педагогів, цікаві моменти з шкільного життя учнівОрганізація учнів під час канікул сьогодні просто неможлива без ІКТ, а застосування фотоапарату та іншої цифрової техніки, використання розважальних і пізнавальних можливостей комп'ютера роблять дозвілля дітей у школі цікавим, різноманітним і корисним. При організації різних напрямків виховної роботи потенціал ІКТ використовується при проведенні  агітації за здоровий спосіб життя, профілактичних та профорієнтаційних  бесід. В умовах функціонування освітнього середовища школи прийнято підхід, при якому на поведінку учнів впливають через усвідомлення й розуміння моральних цінностей. Цінності, сформовані у сучасній школі, – це цінність праці як основа людського життя, цінність мислення як основа людського розвитку й джерело змісту життя, цінність культури й культурного діалогу, цінність колективної дії, цінність змістовного спілкування, цінність національно-державного служіння . Таким чином, виховна діяльність з використанням ІКТ забезпечує широку творчість  вихованця у інформаційному середовищі, позитивному емоційному настрої, підкріпленому створеною вихователем «ситуацією успіху», що звільнює добріпочуття та прагнення учня. Використання ІКТ та мережі Інтернет у виховному процесі відкриває можливості:
1) Збереження історичної наступності поколінь, активізації вивчення національної культури, виховання дбайливого ставлення до історичної та культурної спадщини українського народу. 
2).Формування духовно-моральних якостей особистості.
3).Виховання патріотів, громадян правової демократичної держави, які поважають представників інших національностей та віросповідувань.
4).Різнобічний розвиток дітей та молоді, формування їх творчих здібностей, створення умов для самореалізації особистості, виховання у молоді цілісної картини світовідчуття.
5). Формування основ культутриздоров’я, свідомогоставлення до подружньогожиття.
6).Формування профорієнтаційної мотивації, навчання головних принципів побудови професійної кар’єри.
7). Формування соціальної та комунікативної життєвих компетенцій.Використання ІКТ та Інтернету дозволяє оптимізувати виховний процес, залучити до нього учнів як суб'єктів освітнього простору, розвивати самостійність, творчість і критичне мислення. Організація роботи з використанням ІКТ в умовах функціонування освітнього середовища, спрямована на розвиток у школярів громадянської відповідальності й правової самосвідомості, патріотизму, духовності і культури, формує в учнів соціально-значимі цінності, самостійність, здатність до успішної реалізації себе у суспільстві.Отже, класний керівник повинен рости і рухатися вперед разом зі своїми учнями, йти в ногу з часом. А час вимагання знань та вмінь використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй роботі. Сучасну дитину не можливо виховати без використання у навчанні та вихованні новітніх комп'ютерних технологій.Список використаних джерел1. Сліпощук Л.О. Необхідність використання ІКТ у виховному процесі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/-neobkhidnist-vikoristannya-ikt-u-vikhovnomu-p.html2. Рекомендації на допомогу класним керівникам «Удосконалення роботи классного керівника в сучасних умовах»[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ohrimiwka.at.ua/news/rekomendaciji_na_dopomogu_klasnim_kerivnikam_udoskonalennja_roboti_klasnogo_kerivnika_v_suchasnikh_umovakh/2014-10-09-1013. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти(з урахуванням змін до Положення про классного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (наказ МОН України від 29.06.2006 року № 489)4. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група ВНV, 2008. – 352 с.


14 комментариев:

 1. Олена Григорівна я повністю з Вами згодна, ІКТ стало невід’ємною частиною в роботі класного керівника. Бажаю удачі!

  ОтветитьУдалить
 2. Сучасні учні не уявляють свого життя без ПК, різноманітних ґаджетів. І педагог повинен використовувати ці пристрої в навчально-виховному процесі. Особливо це стосується діяльності класного керівника, який, як Ви пишете "повинен рости і рухатися вперед разом зі своїми учнями".
  Дякую за статтю!

  ОтветитьУдалить
 3. Використання ІКТ в позакласній та виховній роботі має невичерпні можливості. Це і он-лайнові фотогалереї про проведені заходи, короткотривалі відеоролики, використання он-лайнових бібліотек, подорожі країнами світу та багато іншого.Впевнена,що класний керівник, який використовує у своїй діяльності ІКТ буде авторитетним в очах дітей та батьків. Пишаюся, що працюю з такими педагогами, як Ви.

  ОтветитьУдалить
 4. Дійсно, у роботі класного керівника невід’ємною частиною є використання ІКТ-технологій, в статті дуже змістовно розкриваються можливості роботи класного керівника. Дякую вам за цікаву інформацію. Творчих успіхів!

  ОтветитьУдалить
 5. ІКТ є невід`ємною частиною професійної діяльністі вчителя. Творчий класний керівник - творчі діти!

  ОтветитьУдалить
 6. Этот комментарий был удален автором.

  ОтветитьУдалить