четверг, 17 ноября 2016 г.

Бондарчук О. М.


Використання ІКТ під час викладання шкільного курсу хімії та біології як шлях до формування інформаційної компетентності учнів

Бондарчук Оксана Михайлівна, в читель хімії та біології Грузьківського навчально- виховного комплекс у  «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської райдержадміністрації

Анотація. У статті йдеться про види інформаційних технологій , які використовуються на уроках хімії та біології   та  ефективність застосування комп’ютерних мереж.

    

  Інформаційні технології - вимога сьогодення, що дозволяє  створити суспільство, засноване на знаннях. Новітні інформаційні технології стрімко ввірвались до всіх сфер нашого життя, стали такою ж реальністю, як телефонний зв'язок чи подорожування літаком. Вони спрощують спілкування та співробітництво. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості, привнесені новими інформаційними технологіями та навчитися грамотно застосовувати їх, у першу чергу, в освіті. [1]

   Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні є однією з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу.

Інформатизація навчання у вузькому розумінні -  це застосування комп’ютера як засобу навчання, а в широкому розумінні - це багатоцільове використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі. Викладання хімії та біології  неможливе без широкого використання різних методів і засобів навчання. Інформаційні технології відносяться до класу технологій, що орієнтовані на особистісні структури, за допомогою яких здійснюється формування знань, умінь і навичок учнів, що дозволяє якісно підвищити рівень пізнавального інтересу школярів. Тому актуальність використання комп’ютерних технологій на уроці полягає саме в ефективності поєднання корисного й цікавого, навчання й розваг.
     Для сучасної української освіти залишається актуальною проблема формування в учнів уміння самостійно навчатися, набувати знання, розвивати творче мислення. І тому перед педагогами стоїть важливе завдання - виховати та підготувати молодь, спроможну активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов'язаний з інформацією. [1]
Рівень використання електронних засобів має важливе значення для виховання та навчання сучасної інформованої особистості. Виходячи з цього, необхідно враховувати, що основними принципами впровадження електронних засобів у процесі вивчення хімії та біології є наступні:
демократизація змісту -  забезпечення широких можливостей для розвитку і самореалізації особистості;
гуманізація -  передбачення варіативності змісту комп'ютерних програм для повного врахування інтересів і нахилів учня;
диференціація та індивідуалізація -  забезпечення вибору рівня складності навчання;
науковість - врахування рівня розвитку сучасної науки;
цілісність і системний виклад змісту - формування логічного мислення;
доступність - узгодження викладу змісту з віковими можливостями сприйняття матеріалу школярами;
інтеграція - взаємозв'язок з іншими навчальними предметами з урахуванням наявних міжпредметних зв'язків.[2]
   Вчитель повинен навчитися організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб кожен учень мав змогу приймати участь у проектуванні свого власного розвитку та особистого зростання. Саме ІКТ відіграють в цьому неабияку роль, вони можуть стати інструментом вчителя, а сучасні засоби – потужним інструментарієм навчального процесу.
ІКТ включає:
1.     Програмоване навчання
2.     Віртуальну лабораторію
3.     Електроні бібліотеки
4.     Комп’ютерні телекомунікації
5.     Мультимедію
Сучасні мультимедійні методи навчання поєднують у собі ознаки таких методів одночасно:
§  словесних (учні слухають, учитель розповідає);
§  демонстраційних (учні спостерігають, учитель демонструє);
§  практичних (учні здійснюють дослідження, учитель керує цим процесом, здійснює інструктаж).
Їх можна назвати комплексними. Однак основною особливістю комплексних (мультимедійних) методів навчання є те, що вони поєднують у собі всі канали передачі інформації, максимально включають всі види пам’яті.
У процесі навчання вибір способів використання ІКТ залежить від поставлених учителем дидактичних завдань.
Використання ІКТ на різних етапах уроку:
1.     Вивчення нового матеріалу (як джерело інформації, наочний посібник)
2.     Відпрацювання умінь і навичок (як тренажер, засіб індивідуальної діагностики розуміння матеріалу)
3.     Узагальнення, систематизація знань (схеми, таблиці, інструкційні картки, плакати, карти, моделі, різноманітні сюжети, тощо)
4.     Контроль знань ( тестові, творчі завдання)
5.     Застосування ППЗ.
Застосовуючи ІКТ на уроках, слід виділити такі переваги:
Переваги використання ІКТ для учнів:
1.     1.Робить урок цікавішим, надає більших можливостей для участі в навчальному процесі, розвиває мотивацію;
2.     Учні починають розуміти складні ідеї завдяки більш ясної і динамічної подачі інформації;
3.     Розвиває особистісні і соціальні навички; учні працюють творчо, стають впевненішими у собі.
4.     Естетична емоційність уроку.
Переваги для вчителя:
1.     Наочність матеріалу дозволяє демонструвати готові фрагменти уроку, в повному обсязі використовувати інформацію ППЗ;
2.     Зручно працювати з класом  або групою учнів. Дозволяє збільшити обсяг навчального матеріалу, швидка обробка інформації;
3.     Інтерактивний контроль знань;
4.     Надихає на пошук нових підходів до навчання, стимулює професійний ріст учителя.
Враховуючи особливості природничих дисциплін, вважаю, що саме в процесі вивчення хімії та біології використання комп’ютера є найбільш природним.
      Виділяю чотири основні напрями його застосування:
1.     моделювання процесів і явищ, контроль і обробка даних експерименту;
2.     контроль зі зворотнім зв’язком та діагностикою помилок і оцінкою результатів засвоєння знань учнями;
3.     програмна та дидактична підтримка курсу природничих дисциплін;
4.     використання Інтернет-ресурсів.
      Моделювання дозволяє відтворювати складні хімічні експерименти (реакції із вибуховими або отруйними речовинами, дорогими реактивами, повільні процеси) з імітацією на екрані дисплею виділення газів, зміни забарвлення реагентів. З цією метою користуюся можливостями віртуальної лабораторії VirtuLab, за допомогою якої здійснюю різні лабораторні досліди.
      Другий напрямок реалізується за рахунок використання комп’ютера як контролюючого засобу, що дозволяє досить швидко й зручно перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу та отримати відповідну оцінку.
       За третім напрямком комп’ютерну підтримку реалізую у вигляді довідкових матеріалів з окремих тем, наочності, створеної за допомогою комп’ютера, методичних вказівок щодо розв’язання розрахункових та експериментальних завдань, матеріалів для контролю та оцінювання знань учнів.
      Для організації інформаційної підтримки під час підготовки і проведення уроків хімії, часто у своїй педагогічній діяльності використовую презентації. Так, за допомогою презентацій, створених програмою Power Point, можна полегшити процеси засвоєння нового матеріалу, його закріплення та повторення найбільш складних моментів теми. Також виклад матеріалу в такій формі завжди цікавий для учнів.
У той же час учні із задоволенням беруться до створення презентацій самостійно, що дає можливість підвищити рівень знань з даної теми, а також використати на практиці свої вміння та знання з інформатики.
     Як  спрощений варіант проектної діяльності можна використовувати учнівські презентації. Вони, на відміну від рефератів, вимагають від учнів не тільки вміння використовувати електронні носії інформації, шукати та обробляти матеріал, виділяти головне, оформляти у вигляді схем, таблиць, створювати презентацію, плакат.
Використовуючи проектну технологію, ставлю перед собою такі завдання:
§  розвиток пізнавальних умінь і навичок учнів;
§  уміння орієнтуватися в інформаційному просторі;
§  самостійно конструювати свої знання;
§  інтегрувати знання з різних галузей науки;
§  критично мислити.
Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову), яку вони виконують у відведений для цієї роботи час (від декількох хвилин уроку до декількох тижнів, а іноді й місяців).
      Ефективним є використання наочності, відтвореної за допомогою комп’ютера. Наприклад, за допомогою звичайного текстового редактора можна створити яскраві опорні схеми до будь-якого уроку, що полегшує роботу учнів та робить процес засвоєння матеріалу більш цікавим.
      На уроках узагальнення та систематизації знань використання комп’ютерних технологій допомагає структурувати отримані знання. Анімаційні  вікторини й таблиці, кросворди, малюнки та схеми, відеоролики сприяють підвищенню результативності засвоєння навчального матеріалу, ефективному використанню часу на уроці, мають велику практичну направленість завдяки зв’язку з реальним життям та іншими шкільними предметами.
     Особисто використовуючи мультимедійні технології, я спонукаю учнів до творчої самостійності у проектній діяльності, створенні та захисті творчих проектів, які розвивають творчі, пошукові, дослідницькі здібності учнів, сприяють формуванню навичок, що можуть стати корисними в житті, підвищують їх пізнавальну активність, дають можливість вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі, аналізувати, систематизувати та обробляти отримані дані, формувати власне бачення проблеми та способів її вирішення. Інформаційні технології створюють рівні умови для самовираження та самоствердження  учнів.
    Невід’ємною складовою навчального процесу з хімії та біології є використання на уроках здоров’язбережувальних технологій. Тематичні відеоролики із фізкультхвилинками або хвилинками релаксації використовую на кожному уроці.
     Мережа Інтернет є джерелом невичерпної цікавої інформації, яку можна також використати під час різних нетрадиційних уроків. Наприклад, цікавою формою проведення уроку, яку впроваджую в навчальний процес, є віртуальна екскурсія. Це може бути подорож на сайт певного підприємства з метою ознайомлення з його роботою, сировинною базою, методами та технологіями, продукцією і т.д. 
       Не менш важливим напрямком використання комп’ютерних технологій є позакласна робота з хімії та біології. Звичайно робота з обдарованими дітьми також не можлива без використання комп’ютерних технологій.
    В умовах відкритого інформаційно-освітнього простору ІКТ стають невід’ємним атрибутом навчального процесу. Вони відкривають можливості для вдосконалення діяльності вчителя за рахунок організації особистісно-орієнтованого навчання на вищому рівні. Націлює вчителя на творчий пошук нових шляхів реалізації освітніх, виховних і розвиваючих цілей засобами ІКТ.


Список використанних джерел:

1.      Нікул Ю. Використовуємо мультимедійні навчальні курси. //Директор школи.2008.

2 комментария:

  1. Дякую за змістовні матеріали колег з тематики застосування та значення ІКТ-компетентності в роботі. Цікаво, інформативно та інноваційно. Згодна, здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології для здійснення інформаційної діяльності (пошуку інформації, її визначення і організації, управління і аналізу, а також її створення і розповсюдження в своїй професійній сфері.
    з повагою, В.Лук'янчикова

    ОтветитьУдалить
  2. Дана стаття дуже змістовно висвітлює найпоширеніші інтернет-технології, що стане в нагоді при роботі з обдарованими учнями.

    ОтветитьУдалить