четверг, 17 ноября 2016 г.

Бойчук Л. Г.

Підвищення професійної майстерності вчителя та особистісного зростання учня шляхом використання ікт

Бойчук Людмила Григорівна, методист методичного кабінету відділу освіти Знам'янської районної державної адміністрації

Суспільство вимагає від учителя нового підходу до підготовки учня. Актуальність  аналізу засобів інформаційно-комунікаційних технологій зумовлена швидким прогресом розвитку дитини при пізнанні комп’ютерних технологій. Тому це вимагає від вчителя знаходити все нові та нові способи як, насамперед, зацікавити дитину, відволікти її від іграшок та віртуального життя в комп’ютері та привернути увагу до використання його під час навчального процесу.

Інтернет став частиною нашого життя, як раніше телебачення, телефон. Сучасний вчитель уже і не уявляє свою роботу без використання комп’ютерної техніки, мережі Інтернет. І держава на нинішньому етапі ставить до нього відповідні вимоги, а саме володіти інформаційно-комунікаційними технологіями. Адже всесвітня мережа містить величезну кількість текстової і візуальної інформації, яка потрібна для навчання, роботи та надання  послуг. Та одночасно-потужний комунікатор: обмін  думками, спілкування.  Одним із процесів, що характеризують сучасне суспільство, є його інформатизація. Володіння інформаційними технологіями нині ставиться в один ряд із такими якостями, як уміння читати і писати. Учитель  розуміє, що підвищення власної ІКТ-компетентності дозволить йому інтенсифікувати та полегшити свою працю. Можна впевнено стверджувати, що педагогів загальноосвітніх шкіл майстерно  використовують ІКТ у своїй професійній діяльності.
У даний час в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов'язаними з внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні відповідати сучасним технічним можливостям, і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати не додатковим «довантаженням» в навчанні, а невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, що значно підвищує його ефективність.
Використання ІКТ у роботі вчителя – шлях до успіху учня. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес зумовлює не тільки появу сучасних технічних засобів, але й нових форм і методів навчання. Учитель стає ключовою фігурою не тільки навчально-виховного процесу, а й самого процесу інформатизації освіти. Уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для вирішення професійних проблем і завдань у реальних ситуаціях педагогічної діяльності стає складовою його професійної компетентності.  
Використання комп'ютерних технологій - це не вплив моди, а необхідність, продиктована сьогоднішнім рівнем розвитку освіти. Переваги використання ІКТ можна звести до двох груп: технічні і дидактичні.
Технічними перевагами є швидкість, маневреність, оперативність, можливість перегляду і прослуховування фрагментів і інші мультимедійні функції.
Дидактичні переваги інтерактивних занять - створення ефекту присутності ("Я це бачив!"), відчуття автентичності, реальності подій, інтерес, бажання дізнатися і побачити більше.
Використання ІКТ у роботі педагога дає можливість:
самоосвіти педагога, підвищення  його професійного рівня;
навчатися і здобувати знання, вміння та якості, необхідні сучасній людині;
отримувати найсучаснішу інформацію по темі, оновлювати навчальний та дидактичний матеріал;
мати доступ до методичної бази розробок;
спілкуватися з колегами на різних форумах;
отримувати кваліфіковані консультації та поради експертів;
публікувати свої матеріали;
брати участь в обговоренні опублікованих матеріалів;
брати участь в професійних конкурсах, вебінарах;
обмінюватися досвідом з колегами з інших регіонів і країн.
Для ефективного впровадження ІКТ в освітньо-виховний процес від учнів , як і від педагога вимагається володіння комп'ютерною грамотністю, яка передбачає:
вміння писати та редагувати інформацію (текстову, графічну),
користуватися комп'ютерною телекомунікаційною технологією,
користуватися базами даних,
роздруковувати інформацію на принтері;
вміння скласти та надіслати лист через мережу Інтернет;
вміння «перекачати» інформацію з мережі на жорсткий або гнучкий диск і навпаки, з жорсткого або гнучкого диска - в мережу;
працювати в системах DOС і WINDOWS, користуючись редакторами WORD різної модифікації;
входити в електронні конференції, розміщувати там власну інформацію і читати, "перекачувати" наявну в різних конференціях інформацію.
За допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій можна вправно, цікаво і ефективно розвивати розумові  навички  та практичні вміння, які так необхідні сучасному випускнику, а саме:
1.відповідальність та адаптивність – особиста відповідальність і гнучкість у різних міжособистісних, професійних і соціальних ситуаціях, встановлення високих стандартів і цілей для себе і для інших, терпимість до інших точок зору;                                                                                            
2.комунікативні навички – створення умов для ефективної усної, письмової та мультимедійної комунікації в різних формах і контекстах, управління нею та розуміння її;                                                                
3.творчість та інтелектуальна активність – розвиток, застосування і доведення нових ідей до інших людей, відкритість і відповідальність по відношенню до нових і несподіваних перспектив;    
4.критичне та системне мислення – розвиток мислення, що обумовлює вчинення обґрунтованого вибору; розуміння взаємозв'язків у складних системах;                                                                                               
5.інформаційні та медійні навички – аналіз, доступ, управління, інтеграція, оцінювання і створення інформації в різних формах і різними засобами. 6.навички міжособистісної взаємодії та співпраці – здатність працювати у команді , готовність приймати на себе різні ролі і відповідальність, продуктивно працювати з іншими людьми, використовувати емпатію, поважати точки зору інших людей;
7.виявлення, формулювання і вирішення проблем – здатність виявляти, аналізувати та вирішувати проблеми;      
8.самоспрямування у навчанні і діяльності – відстеження власного розуміння і власних навчальних потреб, пошук необхідних ресурсів, трансформація знань з однієї системи до іншої;      
9.соціальна відповідальність – діяти відповідально, враховуючи інтереси колективу,демонструвати етичну поведінку при особистій взаємодії, в навчальному закладі і в суспільстві.
ІКТ-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності.
Слід відмітити, що майже всі науковці виділяють цю компетентність як обов’язкову складову професійної компетентності педагога. Важливість формування ІКТ грамотності населення, створення неперервної системи підвищення кваліфікації в галузі ІКТ чітко відображена в Міжнародній програмі ЮНЕСКО "Інформація для всіх", оскільки саме від вчителів залежить розвиток інформаційної культури молоді.

Література :
1.Бикова Ю.О,. Спірна О.М., Овчарук О.В..– Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод. рекомендації /К. : Атіка, 2010. –88 с.
3.Жалдак М.І., Хомік О.А. Формування інформаційної культури вчителя. Режим доступу: www.icfcst.kiev.ua/SYMPOSIUM/Proceedings/Galdak.doc >
Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції. – Київ : ІІТЗН НАПН України, 2011. – 111 с.
4.Наказ Міністерства освіти і науки України №693 від 06.12.2005 "Про проведення педагогічного експерименту щодо навчання майбутніх учителів та учителів інформаційно-комунікаційним технологіям"
5.Наказ Міністерства освіти і науки України №248 від 22.04.2005 "Про розширення педагогічного експерименту за програмою "Intel ® Навчання для майбутнього" щодо навчання майбутніх вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі" [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita-ua.net/legislation/Vishya_osvita/3244.
6.Наказ Міністерства освіти України №749 від 22.09.2004 "Про проведення експерименту за програмою "Intel ® Навчання для майбутнього", щодо навчання вчителів використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі"
7.Науменко Г. Г. Підготовка вчителя в умовах застосування ІКТ / Науменко Г. Г., Науменко О. М. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. – №8(72). – С. 6–10.


1 комментарий:

  1. Дякую, дуже гарна стаття, яка показує важливість ІКТ-компетентнсті. Саме ця тема заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності.

    ОтветитьУдалить