четверг, 17 ноября 2016 г.

Володарська А. В.

Формування ІКТ-компетентності педагога як шлях до професіного самовдосконалення


Володарська Альона Василівна, директор Панчівської загальноосвітньоїшколи І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 


Анотація. У статті охарактеризовано рівні сформованості ІКТ - компетентності,  визначено шляхи її формування у вчителів в системі освіти, подано зразки підтвердження сформованості цієї компетентності.У «Національній доктрині розвитку освіти» зазначено, що «підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення–важлива умова модернізації освіти» [5]. Тому основним напрямом удосконалення рівня професійної компетентності вчителя є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності, а одним із завдань післядипломної освіти педагогів є оновлення форм роботи в курсовий і між курсовий період щодо вдосконалення рівня професійної компетентності педагога. Одна зі складових змісту безперервної освіти-підвищення рівня розвитку всіх видів компетентностей педагога.
Формування ІКТ-компетентності є складним і безперервним процесом, що починається з етапу вивчення й оволодіння комп'ютером і триває до засвоєння навичок його використання як засобу подальшого навчання та професійної діяльності. На даний момент в школі основним видом навчання є інноваційні методи. Кожен вчитель школи повинен бути з комп’ютером на «ТИ». Вміти вдало використовувати його в своїй педагогічній діяльності, вражати учнів своїми знаннями і уміннями щодо оволодіння комп’ютерними технологіями. Вдале використання інноваційних технологій під час проведення уроку підвищує інтерес учнів до даного предмету, підвищує авторитет вчителя. Адже вчитель, який іде в ногу зі своїми вихованцями – є ідеальний вчитель, взірець для учнів.
Формування ІКТ-компетентності в усіх педагогів відбувається поступово. Для кожного з учителів створюється власна індивідуальна програма формування ІКТ-компетентності як частина програми професійного розвитку, підвищення кваліфікації та перепідготовки.
Форми підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителя-предметника:
·     постійне використання у педагогічній діяльності широкого спектра цифрових технологій та інструментів: текстових редакторів, програм обробки зображень та підготовки презентації, табличних процесорів тощо;
·      активна участь у семінарах різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
·     систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
·      забезпечення використання Інтернет-ресурсів;
·  формування банку навчальних завдань, виконуваних із активним використанням ІКТ;
·     розробка проектів із використанням ІКТ.
Виділення ІКТ-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті.
В науковій літературі поняття ІКТ-компетентності має різноманітне трактування.
ü  Так, А.А. Єлізаров під ІКТ-компетентністю розуміє сукупність знань, умінь і досвіду діяльності, причому саме наявність такого досвіду, є визначальною по відношенню до виконання професійних функцій.
ü  О.М.Шилова та М.Б. Лєбєдєва визначають ІКТ-компетентність як здатність індивіда вирішувати навчальні, життєві, професійні задачі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
ü  За Н.В. Насировою, це – мотивація, потреба й інтерес до отримання знань, умінь і навичок у галузі технічних, програмних засобів й інформації.
ü  Компетентність педагогів в області ІКТ розглядається Л.М. Горбуновой і А.М. Семибратовим як готовність і здатність педагога самостійно і відповідально використовувати ці технології в своїй професійній діяльності.
ü  Українськими вченими також було розкрито зміст ключових компетентностей під час застосування інформаційних і комунікаційних технологій (О.В. Овчарук, М.І. Жалдак, Н.В. Морзе та ін.). Вони передбачають здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства [2].
Таким чином, узагальнюючи наведені означення, в рамках даної роботи під ІКТ-компетентністю педагога будемо розуміти здатність вчителя використовувати інформаційні і комунікаційні технології для здійснення інформаційної діяльності (пошуку інформації, її визначення і організації, управління і аналізу, а також її створення і розповсюдження) в своїй професійній сфері. А саме:
·  здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмету.
·  здійснювати інформаційну діяльність по збору, обробці, передачі, збереженню інформаційного ресурсу, по продукуванню інформації з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення;
·  оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення;
·  організовувати інформаційну взаємодію між учасниками навчального процесу і інтерактивним засобом, що функціонує на базі засобів ІКТ;
·  створювати і використовувати психолого-педагогічні діагностичні методики контролю і оцінки рівня знань учнів, їх просування в навчанні.
ІКТ-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності. Слід відмітити, що майже всі науковці виділяють цю компетентність як обов’язкову складову професійної компетентності педагога. Важливість формування ІКТ грамотності населення, створення неперервної системи підвищення кваліфікації в галузі ІКТ чітко відображена в Міжнародній програмі ЮНЕСКО «Інформація для всіх», оскільки саме від вчителів залежить розвиток інформаційної культури молоді [3].
Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.
Школа повинна підготувати людину мислячу, котра не тільки має знання, але й уміє використати їх у житті. Тому спрямованість на формування розумових здібностей дитини та передання навиків ефективного оперування засобами пізнання повинна виступити як головний пріоритет із самого початку навчання. Безумовно, значна частина таких засобів базується на основі ІКТ.
Перш за все, добираючи до уроку програмне забезпечення та електронні засоби навчання, слід враховувати, що вони повинні відповідати певним вимогам, а саме:
·  бути цікавими і викликати позитивні емоції у школярів;
·  активізувати пізнавальну та розумову діяльність учнів;
·  викликати у дитини бажання навчитися працювати самостійно;
·  відповідати психолого-педагогічним вимогам;
·  розвивати творчі здібності дитини;
·  носити навчально-контролюючий характер [4].
Формування інформаційної компетентності (ІК) вчителя розглядається, сьогодні, як невід’ємна складова реформи системи вищої педагогічної освіти в цілому. Основна мета якої передбачає підготовку освіченого фахівця відповідно до вимог інформаційного суспільства, формування необхідних знань, умінь і навичок та формування компонентів інформаційної культури.
Формування ІК вчителя передбачає:
·  освоєння ними знань і умінь в області інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій;
·  розвиток комунікативних здібностей вчителя;
·  уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, аналізувати інформацію, здійснювати рефлексію своєї діяльності і її результатів.
У складі ІК вчителя можна виділити чотири складові:
·  мотиваційну – наявність мотиву досягнення мети, готовність і інтерес до роботи, постановка і усвідомлення цілей інформаційної діяльності;
·  когнітивну – наявність знань, умінь і здатності застосовувати їх в професійній діяльності, аналізувати, класифікувати і систематизувати програмні засоби;
·  суб’єктно-діяльнісну – демонструє ефективність і продуктивність інформаційної діяльності, вживання інформаційних технологій на практиці;
·  рефлексивну – забезпечує готовність до пошуку вирішення виникаючих проблем, їх творчого перетворення на основі аналізу своєї професійної діяльності [1].
Отже, формування інформаційно-комунікаційної компетентності сприяє всебічному розвитку вчителів-предметників; самовдосконаленню; бажанню вчитися впродовж усього життя; розумінню інформаційно-комунікаційнихпроцесів; здатності застосовувати набуті знання у професійній діяльності; вдосконалювати професійну майстерність;  застосовувати набуті знання у педагогічній практиці.


Література:

1.       Г.А. Дегтярьова. Формування ІКТ-компетентності вчителів-філологів у системі неперервної освіти [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11degsue.pdf
2.       Інтернет-ресурс/ Режим доступу: http://wiki.ciit.zp.ua/index.php
3.       Інтернет-ресурс: http://ifap.ru/library/book360.pdf
4. Кикоть Е.И. ИКТ-компетентностьучителя–одно из русловий эффективности современного урока[Електроннийресурс] / Е.Кикоть-Режим доступу: http://ipk.khakasnet.ru/forum/index.php?showtopic=9260
5. НаціональнадоктринарозвиткуосвітиУкраїни// ОсвітаУкраїни. – 2002. –№ 33. – С. 4-6.
20 комментариев:

 1. З усіх визначень поняття ІКТ-компетентності, наведених у статті Альони Василівни, мені найбільш імпонує думка щодо здатності педагога використовувати ІКТ у професійній діяльності. Якщо вчитель хоче бути цікавим своїм учням,мотивувати їх навчальну діяльність - вперед,за гаджети. Це -вимога часу!

  ОтветитьУдалить
 2. Першочерговим завданням на сьогоднішній день є підготовка мислячої людини, котра не тільки має знання, але й уміє використати їх у житті, і тому сучасний вчитель повинен активно використовувати ІКТ у своїй професійній діяльності. Вчитель не має права зупинятися на досягненому, повинен йти в "ногу" з розвитком суспільства.

  ОтветитьУдалить
 3. Першочерговим завданням на сьогоднішній день є підготовка мислячої людини, котра не тільки має знання, але й уміє використати їх у житті, і тому сучасний вчитель повинен активно використовувати ІКТ у своїй професійній діяльності. Вчитель не має права зупинятися на досягненому, повинен йти в "ногу" з розвитком суспільства.

  ОтветитьУдалить
 4. У статті Альони Василівни зазначена ключова фраза: «Кожен вчитель школи повинен бути з комп'ютером на «ТИ». Адже саме, виділення ІКТ-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. ІКТ-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності.

  ОтветитьУдалить
 5. Олена Івченко
  В своїй доповіді Володарська А. В. розповіла про те, яким має бути сучасний вчитель. Адже саме школа має готувати майбутнє покоління відповідно до вимог часу. Застосування комп’ютерних технологій не лише допомагає уникнути в процесі навчання буденності, допомагає унаочнити нові поняття, підтримує інтерес до навчання, але й завжди носить творчий характер як для вчителя, так і для учнів.
  Вам успіхів, великих досягнень, щоб ніщо не перешкоджало досягненню поставленої мети!

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Спасибі, що завітали та ознайомились з моєю статтею)

   Удалить
 6. Этот комментарий был удален автором.

  ОтветитьУдалить
 7. З прочитаної статті, можна зробити висновки, що ІКТ-компетентність педагога–це новий світогляд, нове мислення, а також спілкування у різних інформаційних потоках, орієнтованих на саморозвиток і самоосвіту. Головним завданням сучасного вчителя є підготовка учнів до швидкого сприйняття й опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх сучасними засобами та технологіями роботи, формування в них інформаційної культури. А це можливо зробити лише у сприятливому інформаційному освітньому середовищі, де педагог сам має володіти такою культурою, розуміти ту роль, яку він може відігравати у вихованні особистості учня, особистості інформаційної цивілізації.

  ОтветитьУдалить
 8. Цілком погоджуюсь з Вами, Альоно Василівно, що ІКТ-компетентність дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності. Сьогодні і вчитель, і учень повинні мати високий рівень володіння ІКТ, щоб творчий діалог між ними відповідав вимогам часу, був ефективним та результативним.

  ОтветитьУдалить
 9. Альона Василівна, у Вашій статті яскраво прослідковується думка, що завдання будь-якого вчителя − підвищити свій рівень комп'ютерної грамотності, прагнути всіляко розширити можливості в навчанні предмета за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій.Бажаю Вам невичерпної наснаги та педагогічних звершень!

  ОтветитьУдалить
 10. Этот комментарий был удален автором.

  ОтветитьУдалить
 11. Як писав видатний педагог В.О. Сухомлинський: "Уміння передбачати – це насамперед уміння озирнутися на пройдений шлях, оглянути його, побачити в ньому джерела сьогоднішніх успіхів і недоліків". У своїй роботі Альона Василівна розкрила важливість оволодіння ІКТ педагогом та зазначила важливість крокувати разом із сучасністю.Саме через самоосвіту вчитель може опрацювувати та розширювати власний кругозір із впровадження ІКТ та застосовувати набуті знання у професійній діяльності.

  ОтветитьУдалить