среда, 16 ноября 2016 г.

Іванова О. С.

Інформаційна компетентність як вагома складова фахової компетентності вчителя

Іванова Оксана Станіславівна,  методист методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації

Анотація. У статті охарактеризовано етапи набуття й рівні сформованості ІКТ- компетентності, визначено шляхи її формування у вчителів-предметників, подано зразки підтвердження сформованості цієї компетентності.

Однією з важливих вимог до особистості сучасного педагога є його готовність до постійного саморозвитку та самовдосконалення, що зумовлюється постійними змінами, котрі відбуваються в суспільному житті, стрімким розвитком освітньої сфери, зокрема її інформатизація, що розглядається як процес впровадження досягнень інформатики в реальне життя людей і організацій [3], а також потреба в оволодінні новими змістом, формами, методами, засобами навчання. Усе це спонукає педагогів до постійного самовдосконалення власної професійної майстерності.

При складанні задач, вчителі використовували інформацію, що стосується культурного, економічного, соціального життя та розвитку нашого району. Діяльність вчителів математики району можна відслідкувати на блозі «Творчі математики».У «Національній доктрині розвитку освіти» зазначено, що «підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення – важлива умова модернізації освіти» [1]. Тому основним напрямом удосконалення рівня професійної компетентності вчителя є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності.

Модернізація освіти неможлива без широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах освітнього процесу і, у першу чергу, в навчанні, а з розвитком і поширенням цих технологій виникла проблема формування здатності вчителя застосувати їх у педагогічній практиці.
Під інформаційною компетентністю розуміється здатність особистості орієнтуватися в потоці інформації, уміння працювати з різними видами інформації, знаходити й відбирати необхідний матеріал, класифікувати його, узагальнювати, критично до нього ставитися, на основі здобутих знань вирішувати будь-яку інформаційну проблему, пов’язану з професійною діяльністю. Вона є основним компонентом інформаційної культури, що, у  свою чергу, є частиною загальної культури особистості й використовується як одна з цілей професійного навчання вчителів. ІКТ-компетентність не зводиться до розрізнених знань і навичок роботи на комп’ютері.
Сьогодні вчитель реально працює в ІКТ-насиченому освітньому середовищі, і це, у свою чергу, не може не впливати на структуру уроку й методику викладання шкільних предметів.
Складові інформаційно-комунікаційної компетентністі вчителя:

                      загальна               предметно-орієнтована                   діагностична
                                   
         Загальна компетентність – це здатність учителя використовувати інформаційно-комунікаційні технології у викладанні навчального предмета й створювати для забезпечення навчально-виховного процесу:
- таблиці;
- малюнки;
- діаграми;
- презентації;
- тестові завдання;
- текстові документи.
Творчий учитель перебуває у постійному пошуку, щоб не відставати від
вимог сьогодення, щоб зацікавити учнів предметом, створити позитивну мотивацію до навчання. Для цього йому необхідно відшукати потрібну додаткову інформацію, якої немає в підручниках. А це вимагає від педагога також умінь використовувати безмежні можливості інформаційних технологій, а саме працювати:
- з електронними базами даних;
- в локальній мережі;
- з Інтернет-технологіями;
- з інтерактивною дошкою тощо.
Формуючи власну ІКТ-компетентність, вчителі використовують комп’ютерно орієнтовані методичні системами, на основі яких можна спроектувати урок, що буде високоефективним і результативним.
Маючи сформовану ІКТ-компетентність і професійний досвід, учитель набуває можливості розробляти власні електронні продукти, адже саме вони відображають бачення вчителя щодо викладання предмета з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Діагностична компетентність допомагає вчителям аналізувати досягнення учнів у процесі навчання, особливо, з допомогою тестових завдань. Враховуючи те, що випускники загальноосвітніх навчальних закладів проходять незалежне оцінювання, що змінюється і сама система проведення оцінювання знань і вмінь учнів, а також ставлення до цього процесу, учителі повинні мати здатність здійснювати:
- моніторинг результатів навчальної діяльності;
- проміжне діагностування;
- електронне тестування;
- прогнозування тощо.
Така система відслідковування успішності навчання є взаємовигідною як для вчителя, так і для учня.
Саме ІКТ-компетентність надає можливість учителю-предметнику, скориставшись готовою тестовою оболонкою, самостійно створювати електронні тести й заощаджувати час для перевірки навчальних досягнень школярів.
         На даному етапі розвитку освіти неможливо уявити діяльність учителів без:
- електронних енциклопедій;
- демонстраційних програм;
- готових навчальних програмних педагогічних засобів;
- електронних підручників.
Такий набір електронних розробок із кожним роком збільшується, урізноманітнюється. Але, разом з тим, учитель повинен гармонійно поєднувати готові електронні продукти з традиційними методами, формами роботи у своїй професійній діяльності.
Інформаційно-комунікаційна компетентність вчителя формується за умови:
- створення тренінгової системи навчання;
- забезпечення неперервної освіти впродовж усього життя;
- системного використання набутих навичок у педагогічній практиці;
-постійного підвищення рівня сформованості інформаційно- комунікаційної культури шляхом переходу від базового рівня володіння ІКТ- компетенціями до професійного рівня.
         Вчителі Новомиргородського району широко застосовують набуті знання з ІКТ у навчально-виховному процесі, спрямувуючи їх на розвиток особистості учня. Учителі самостійно та керуючи діяльністю учнів створюють мультимедійні презентаційні матеріали у програмі PowerPoint за допомогою майстра презентацій для комп’ютерної підтримки уроків, наприклад уроку математики.
Завдяки настільній видавничій системі Microsoft Publisher учителі створюють ефектні бюлетені, стіннівки, у яких розміщують інформацію різної тематики, брошури, у яких висвітлюють власний досвід роботи та інше.
         Знаючи можливості Adobe Photoshop, Paint, учителі пропонують учням такі завдання, які сприятимуть розвиткові творчих здібностей школярів. Скориставшись готовими оболонками й спираючись на знання дидактичних вимог до розробки завдань у тестовій формі, також самостійно створюють електронні тести.
         Для актуалізації опорних знань учнів, вчителі також використовують соціальний сервіс для роботи зі словами Tagxedo та сервіс Майстер-Тест.
         Володіючи ІКТ, вчителі разом з учнями проводять веб-квести різної тематики.
            Під час проведення районних семінарів-практикумів досвідченні вчителі проводять майстер-класи, під час яких діляться власним досвідом роботи, зокрема робота з сервісом LaarningApps.org.

Підтверджуючи сформованість ІКТ-компетентності, вчителі Новомиргородського району є активними учасниками обласних ярмарок педагогічних ідей, на яких пропонують власні розробки на основі застосування інформаційних технологій. Зокрема, учасники районної творчої групи вчителів математики у 2016 році розробили електронний посібник задач з математики для учнів 5-9 класів.
         Отже, формування інформаційно-комунікаційної компетентності сприяє всебічному розвитку вчителів-предметників; самовдосконаленню; бажанню вчитися впродовж усього життя; розумінню інформаційно-комунікаційних процесів; здатності застосовувати набуті знання у професійній діяльності; вдосконалювати професійну майстерність; застосовувати набуті знання у педагогічній практиці.  

Список використаних джерел

1. Національна доктрина розвитку освіти України // Освіта України. – 2002. –№ 33. – С. 4-6.
3. Цветкова М.С. Новые профессиональные компетенции педагогов в условиях информатизации образования [Електронний ресурс] / М.С. Цветкова. – Режим доступу : metodist.lbz.ru/i/ito/rostov/tezisi_tsvetkova_ito_rostov2008.doc.  
3. Карпов Е. Б. Уточнение понятий информатики [Электронный ресурс] / Е. Б. Карпов, А. Я. Фридланд, И. А. Фридланд. – Режим доступа: www.ict.edu.ru/vconf/files/8912.pdf – Заголовок с экрана.

9 комментариев:

 1. У своїй статті Оксана Станіславівна презентує роботу методичних формувань вчителів математики та інформатики, серед них - творчої групи, керівник якої - Мороз Ольга Сергіївна. Це вчитель Златопільської гімназії, яка веде свій блог і розміщує на ньому завдання для учнів. Моя донька,її учениця, якось із захопленням сказала: "Уявляєш,Ольга Сергіївна - блогер!" Вважаю, що це і є яскравим підтвердженням
  застосування набутих педагогами знань у професійній діяльності. Успіхів усім творчим математикам!

  ОтветитьУдалить
 2. У своїй статті Оксана Станіславівна презентує роботу методичних формувань вчителів математики та інформатики, серед них - творчої групи, керівник якої - Мороз Ольга Сергіївна. Це вчитель Златопільської гімназії, яка веде свій блог і розміщує на ньому завдання для учнів. Моя донька,її учениця, якось із захопленням сказала: "Уявляєш,Ольга Сергіївна - блогер!" Вважаю, що це і є яскравим підтвердженням
  застосування набутих педагогами знань у професійній діяльності. Успіхів усім творчим математикам!

  ОтветитьУдалить
 3. Освіта має орієнтуватися на перспективи розвитку суспільства. А це означає, що в сучасній освіті необхідно застосовувати найновітніші інформаційні технології. Створення добротного інформаційного середовища є ключовим завданням на шляху переходу до інформаційного суспільства. Тому використання ІКТ на усіх уроках буде доречним, цікавим і захоплюючим. На даний час затримка у 100% застосуванні ІКТ на уроках - недостатня комп'ютеризація ЗНЗ. Але все одно, творчий вчитель знайде вихід з будь-якої ситуації.
  Дякую Вам за цікаву статтю. Творчих успіхів та креативних ідей)

  ОтветитьУдалить
 4. Формування інформаційної компетентності вчителя розглядається, сьогодні, як невід’ємна складова реформи системи освіти в цілому. Основна мета якої передбачає підготовку освіченого фахівця відповідно до вимог інформаційного суспільства, формування необхідних знань, умінь і навичок та формування компонентів інформаційної культури.
  У зв'язку з цим гостро постає проблема підготовки інформаційно компетентних педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, формування яких йде впродовж усього навчально-виховного процесу, про що Оксана Станіславівна широко розкриває у своїй статті.
  Педагоги нового покоління повинні вміти кваліфіковано обирати та застосовувати саме ті технології, які повною мірою сприятимуть досягненню мети, а саме гармонійному розвитку учнів із урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.ІКТ-компетентність дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності.

  ОтветитьУдалить
 5. В епоху інформатизації суспільства, кожен педагог чітко усвідомлює, що комп’ютер та періферійне обладнання є основними інструментами в його професійній діяльності, які здатні полегшити розв’язок цілого ряду професійних завдань.
  Адже, сьогодні компетентний фахівець повинен вміти серед широкого кола програмних засобів відшукати такий, який досить швидко та ефективно допоможе отримати потрібний результат.
  Тому в процесі навчання вчитель повинен формувати у дітей вміння здійснювати правильно постановку задачі, прогнозувати і передбачати її результати, свідомо і творчо вибирати оптимальні способи її розв’язання з урахуванням наслідків, оволодівати новітніми технологіями.
  Дякую за цікаву статтю. Бажаю Вам успіху!

  ОтветитьУдалить
 6. Оксана Станіславівна у своїй статті розкрила важливість бути сучасним педагогом, щоб вміти зацікавити сучасного учня до на перший погляд зовсім нецікавої науки. З допомогою Інтернет-ресурсів, перш за все спроектовані на забезпечення оптимальних умов для фахового, загальнокультурного, морального, естетичного розвитку й самовдосконалення особистості; залучення до масових проектів, досліджень, дискусій; виявлення інтелектаульної активності й самостійності щодо дослідницько-пошукової діяльності; формування здатностей до свідомого вибору напрямку щодо професійної самовизначеності й самореалізації в подальшому житті.

  ОтветитьУдалить
 7. Оксана Станіславівна у своїй статті розкрила важливість бути сучасним педагогом, щоб вміти зацікавити сучасного учня до на перший погляд зовсім нецікавої науки. З допомогою Інтернет-ресурсів, перш за все спроектовані на забезпечення оптимальних умов для фахового, загальнокультурного, морального, естетичного розвитку й самовдосконалення особистості; залучення до масових проектів, досліджень, дискусій; виявлення інтелектаульної активності й самостійності щодо дослідницько-пошукової діяльності; формування здатностей до свідомого вибору напрямку щодо професійної самовизначеності й самореалізації в подальшому житті.

  ОтветитьУдалить
 8. Оксана Станіславівна у своїй статті розкрила важливість оволодіння ІКТ ресурсів, онлайнових сервісів у навчанні і вихованні підростаючого покоління. За допомогою Інтернет-ресурсів, перш за все спроектовані на забезпечення оптимальних умов для фахового, загальнокультурного, морального, естетичного розвитку й самовдосконалення особистості; залучення до масових проектів, досліджень, дискусій; виявлення інтелектаульної активності й самостійності щодо дослідницько-пошукової діяльності; формування здатностей до свідомого вибору напрямку щодо професійної самовизначеності й самореалізації в подальшому житті.

  ОтветитьУдалить
 9. Оксана Станіславівна у своїй статті розкрила важливість оволодіння ІКТ ресурсів, онлайнових сервісів у навчанні і вихованні підростаючого покоління. За допомогою Інтернет-ресурсів, перш за все спроектовані на забезпечення оптимальних умов для фахового, загальнокультурного, морального, естетичного розвитку й самовдосконалення особистості; залучення до масових проектів, досліджень, дискусій; виявлення інтелектаульної активності й самостійності щодо дослідницько-пошукової діяльності; формування здатностей до свідомого вибору напрямку щодо професійної самовизначеності й самореалізації в подальшому житті.

  ОтветитьУдалить